Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z p.zm.) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zawiadamia, że od 1 lipca 2017 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr XXIX/401/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i wynosi odpowiednio:

1) jeśli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny

– przy ilości osób od 1 do 4 – opłata wynosi 9 zł / miesiąc od osoby,

– za 5 – tą osobę opłata wynosi – 5 zł/ miesiąc,

– za 6 – tą osobę opłata wynosi – 4 zł/miesiąc,

– za 7 – ą osobę opłata wynosi – 3 zł /miesiąc,

– za 8 – ą osobę i każdą kolejną opłata wynosi – 2 zł / miesiąc.

2) jeśli odpady komunalne nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny – opłata wynosi 20 zł / miesiąc od każdej zamieszkałej osoby.

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako: liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji pomnożona przez nową stawkę opłaty.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 kwietnia danego roku,

za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 lipca danego roku,

za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 października danego roku,

za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 30 grudnia danego roku.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, przelewem na rachunek bankowy (02 9462 0003 2001 0000 4226 0002) lub u sołtysów.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. obsługi administracyjnej tego systemu;
  4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wg analizy ilości odbieranych odpadów komunalnych stwierdzono wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych. Oznacza to równocześnie wzrost kosztów wywozu odpadów komunalnych.

Ilość odebranych odpadów z terenu Gminy (Mg) Kwota za odbiór i zagospodarowanie odpadów(łącznie za okres I-XII)
2015 2 931,999 1 118 534,470 zł
2016 3 372,485 1 281 446,350 zł

 

Analizie poddano również ilość odpadów odebranych w okresie styczeń – marzec w latach 2015 – 2017 r., z której wynika że:

  • w 2015 r. w okresie styczeń – marzec odebrano 619,139 Mg odpadów
  • w 2016 r. w okresie styczeń – marzec odebrano 666,202 Mg odpadów
  • w 2017 r. w okresie styczeń – marzec odebrano 749,800 Mg odpadów

Głównym założeniem systemu jest aby dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły w całości poniesione koszty jego funkcjonowania.

Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, że dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy nie pokrywają kosztów poniesionych przez Gminę:

– Dochody czyli kwota która wpłynęła do budżetu (wpłaty: kasa, bank, inkasent) wyniosły na dzień 31.12.2016 r. – 1 256 081,09 zł

– Koszty poniesione przez Gminę Dąbrowa Tarnowska (tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów przez firmę, Funkcjonowanie punktów PSZOK oraz koszty administracyjne) wyniosły w 2016 r. – 1 407 833,50 zł

dochody 1 256 081,09 zł

koszty – 1 407 833,50 zł

– 151 752,41 zł

Zgodnie z powyższymi obliczeniami na dzień 31.12.2016 r. brakuje 151 752,41 zł aby system bilansował się zgodnie z założeniem ustawy

Należy zaznaczyć, że termin wpłaty ostatniej raty za gospodarowanie odpadami przypada na dzień 30 grudnia 2016, po tym terminie wpłacono część zaległości z 2016 roku. Dodatkowo pod koniec stycznia 2017 roku wysłano upomnienia dot. nieuregulowania należności.

Wobec powyższego kwota zaległości uległa zmniejszeniu. Ostateczna kwota, która nie pokrywa wydatków za 2016 rok wynosi 53 898,64 zł (dane na dzień 15.04.2017 r.), jest to jednak znaczna kwota, która winna być pokryta z wpłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów.

Wobec powyższego zasadnym jest dostosowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami do poziomu realnie ponoszonych wydatków.

Kolejnym poważnym problemem jest spadek ilości segregowanych odpadów komunalnych. Mieszkańcy w znacznym stopniu uchylają się od ustawowego obowiązku oddzielania poszczególnych frakcji odpadów. Zbyt niski procent odzysku może doprowadzić w przyszłości do nałożenia na Gminę kar finansowych w związku z nieosiągnięciem poziomów odzysku. W związku z tym przygotowana została ulotka, która pomoże nam lepiej zrozumieć zasady segregacji odpadów. Ulotka zostanie Państwu przesłana wraz z zawiadomieniem.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej pokój nr 2 i nr 15 lub kontakt telefoniczny pod nr tel. 14 644 21 17 / 14 644 21 16 w godzinach pracy Urzędu.

Segregacja odpadów 2017 ulotka 1str ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2017 rokuSegregacja odpadów 2017 ulotka 2str ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2017 roku

ULOTKA – SEGREGACJA ODPADÓW PDF
PDF ICO ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2017 roku