Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 z p. zm.), w związku z Uchwałą Nr XIX/210/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2020 r. poz. 2235 z dnia 13 marca 2020 r.), Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zawiadamia, że od dnia 1 kwietnia 2020r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr XIX/210/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i wynosi 27 zł/ osobę/m-c. Opłata została ustalona jako iloczyn stawki opłaty oraz ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia to 2 zł od osoby miesięcznie, czyli w takim przypadku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25 zł/ osobę/m-c.

W przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie naliczona opłata podwyższona za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 108 zł/ osobę/ m-c/.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:
za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 kwietnia danego roku,
za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 lipca danego roku,
za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 października danego roku,
za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 30 grudnia danego roku.

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy:

                                               69 9462 0003 2001 0000 4226 0057

a po ustaniu pandemii koronawirusa również gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej lub u sołtysów.

Informację dot. gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej pokój nr 2 lub pod nr tel. 14 642 27 75 lub 14 644 21 17 w godzinach pracy Urzędu.

zbiórka odpadow komunalnych Zawiadomienie, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiany liczby mieszkańców),

Obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy zagospodarowują odpady „BIO” we własnych przydomowych kompostownikach. Złożenie deklaracji jest konieczne, aby skorzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

header odpadyGDT Zawiadomienie, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.dabrowatar.pl. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, składanie deklaracji możliwe jest w formie elektronicznej (deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) lub po wydrukowaniu i wypełnieniu formularza, deklarację można wrzucić do urny wystawionej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w godzinach 8:00 – 15:00.

Graniczny termin złożenia deklaracji aby skorzystać z ulgi od 1 kwietnia 2020 r. dot. kompostowania bioodpadów to 31 maja 2020r.

Deklaracja po wprowadzonych w 2020 r zmianach:

PDF ICO1 Zawiadomienie, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska