Fundacja Onkologiczna RAKIETY zaprasza do udziału w projekcie “Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Trwa nabór uczestników do projektu (dalej: Projekt) w ramach konkursu „Pokonamy bariery” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem projektu przez cały okres trwania jest umożliwienie 200 osobom z niepełnosprawnościami wejście na rynek pracy dzięki przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD) i realizacji wynikających z niego działań.

znajdz prace Znajdź Pracę – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Projekt skierowany jest do osób, które chcą zmienić swoją sytuację na rynku pracy i spełniają łącznie poniższe warunki:

– Posiadające orzeczoną niepełnosprawność – udokumentowaną orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

– W wieku aktywności zawodowej, tzn. w przedziale 18–60 lat w przypadku kobiet oraz 18–65 lat w przypadku mężczyzn;

– Nieaktywne zawodowo (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);

– Zamieszkujące teren następujących województw: mazowieckiego (10), podlaskiego (10), kujawsko-pomorskiego (10), śląskiego (10), małopolskiego (10), pomorskiego (10), warmińsko-mazurskiego (10) i wielkopolskiego (10);

– Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące wsparcie:

– przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) opracowanego w trakcie spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym (8h),

– wsparcie psychologiczne, mentoringowe lub prawne w zależności od rekomendacji psychologa i doradcy zawodowego (3h),

– wsparcie pośrednika pracy (30h),

– sfinansowanie wybranego kursu/szkolenia zawodowego lub specjalizacyjnego w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych (dla 48 Uczestników) wraz ze stypendium szkoleniowym w trakcie szkolenia na określonych warunkach,

– trzymiesięczne staże aktywizacyjne wraz ze stypendium stażowym w wysokości 1489 złotych brutto (dla 32 Uczestników), wypłacane na określonych warunkach,

– wsparcie asystenta w trakcie stażu (24h).

– zwrot kosztów dojazdu na miejsce stażu/szkolenia na określonych warunkach.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej na podstawie potrzeb i predyspozycji Uczestnika.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Aby zgłosić się do udziału, należy przesłać na adres mailowy biura projektu:

– Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);

– Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

– CV z informacją o posiadanych kwalifikacjach i/lub doświadczeniu.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej.

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem:

Fundacja Onkologiczna Rakiety
Al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
E-mail: pokonamybariery@fundacjarakiety.pl

Tel: 577 858 333 lub 22 299 29 28

Projekt jest realizowany w trzech etapach w okresie: 01.04.2021 – 31.03.2022; 01.04.2022 – 31.03.2023 i 01.04.2023 – 31.03.2024 rr.

Wartość I etapu projektu finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 630 000 PLN

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej Regulaminem projektu oraz pobrania i wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

WIĘCEJ INFORMACJI I DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE FUNDACJI:
https://fundacjarakiety.pl/inne-projekty/znajdz-prace/?fbclid=IwAR2DR8KwHza055LwpQ7jD6pVewMWoK9KnGEfIyC7G0CtRZlz_SKRUsSxY8I