Z okazji Święta Policji w imieniu Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska składamy wszystkim Policjantom, tak czynnym zawodowo, jak i Emerytom oraz Pracownikom Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej najlepsze życzenia. Dziękujemy funkcjonariuszom Policji za ich trud włożony w utrzymanie bezpieczeństwa w naszej gminie i powiecie. Policjant to zawód bardzo trudny o szczególnym charakterze i ze stałym zobowiązaniem do reakcji na łamanie prawa oraz do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Każdy policjant ma świadomość niebezpieczeństw wyzwań, jakie przed nim stoją, gdzie czasem ponosi się ofiarę najwyższą – ofiarę życia.
Szczególna ta uroczystość jest dla nas także okazją do złożenia gratulacji i szczerych życzeń dla Pana Komisarza Jarosława Kmiecia z okazji niedawnego powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Reprezentując lokalną społeczność chcemy podziękować wszystkim osobom związanym z Powiatową Komendą Policji w Dąbrowie Tarnowskiej rzetelną służbę i otwartość na problemy bezpieczeństwa naszego regionu. Chcemy podkreślić pozytywne doświadczenie współpracy między miejscowej policji z samorządem. Rosnące zaufanie społeczeństwa dla Policji  to wynik ciężkiej pracy, jak również nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Mamy świadomość z rozmiaru odpowiedzialności i ryzyka, jakie niesie w sobie służba w policji i dlatego z pełnym uznaniem odnosimy się do wysiłku, który policjanci wkładają w swoją pracę.

Życzymy policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej satysfakcji z pełnionej służby, zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej. Awansowanym na wyższe stopnie, odznaczonym i wyróżnionym – serdecznie gratulujemy.

Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Stanisław Ryczek – Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska
Wiesław Mendys– Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Co roku 24 lipca w rocznicę powstania Policji Państwowej jej funkcjonariusze obchodzą swoje święto. Sama nazwa „Polica” pochodzi od greckiego słowa „politeia” i łacińskiego „politia” oznaczających „cywilną administrację”. W świecie nowożytnym pojawia się ok. 1500 r. we Francji jako „police” i przez cały XVI i XVII w. nazywano tak ogół administracji wewnętrznej poza: sądownictwem, wojskowością i skarbowością. Nazwy używano także w okresie międzywojennym wskazując cały szereg prawnych instytucji administracyjnych mających na celu zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa w rozmaitych dziedzinach.

W Polsce początki policji sięgają 24 lipca 1919 r., kiedy Sejm II RP uchwalił pierwszą ustawę o Policji Państwowej i Bezpieczeństwie Państwa. Była organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Jednym z pierwszych dokumentów regulującym tę problematykę była wydana 3 lipca 1920 r. „Tymczasowa instrukcja dla Policji Państwowej”. To, co zostało w niej zapisane, można uznać za uniwersalne dla każdego okresu. Słowa te odnosiły się do wymagań nienagannego prowadzenia się w trakcie pełnienia służby oraz w życiu prywatnym. Podkreślano brak tolerancji dla pijaństwa, hazardu, zaciągania długów i gorszącego trybu życia.

Policja Życzenia Samorządu Gminnego na Święto Policji

W czasie II wojny światowej policjanci na terenach przygranicznych nie tylko pełnili służbę porządkową, ale również podejmowali czynny opór zbrojny przeciwko wrogom, niejednokrotnie płacąc za to życiem lub trafiając do niewoli. 7 października 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołał formalnie Milicję Obywatelską jako organ odpowiedzialny za: ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego oraz dochodzenia i ścigania przestępstw. Została ona rozwiązana 6 kwietnia 1990 r. Odbyło się to na mocy ustawy Sejmu RP, która w miejsce poprzedniej formacji powoływała Policję nawiązującą do tradycji z 1919 r. Do jej zadań po dziś należą: ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli, porządku publicznego i bezpieczeństwa, ściganie przestępców, przestrzeganie prawa, a głównym celem są działania nakierowane na rzecz służby obywatelom i ich ochrona.

Dziś w Polsce policja liczy ponad 100 tys. osób, 58% to funkcjonariusze i pracownicy cywilni w pionie prewencji, 34% w kryminalnym a 8% w działach pomocniczych. Ustanowienie Święta Policji w rocznicę przyjęcia ustawy o Policji Państwowej jest nawiązaniem do tradycji i ideałów międzywojennej poprzedniczki. Dzień ten został uchwalony przez Sejm RP w lipcu 1995 r.

UMDT Policja Życzenia Samorządu Gminnego na Święto Policji