§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się tereny powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego oraz tarnowskiego.

§ 2.

1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące nakazy i zakaz:

1) zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;

2) nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;

3) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób.

  1. Środki, o których mowa w ust. 1, stosuje się do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.
    § 3. Nakazy i zakaz, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców utrzymujących drób na obszarze, o którym mowa w § 1.
    § 4. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
    § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie określonym w § 1.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej oprócz nakazowi stosowania się do powyższego rozporządzenia, przypomina o obowiązkowych środkach bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:

– Zabezpieczenie budynków w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.

– Zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,

– nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,

– stosowanie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do drobiu,

– stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków w których utrzymywany jest drób,

– zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (Powiatowych lekarzy weterynarii, Wójta, Burmistrza)

Działania te są istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa „ptasiej grypy” są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa małopolskiego. Uzyskane informacje mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby.

Apelujemy, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków.

ULOTKA PTASIA GRYPA 2 Uwaga! Ptasia grypa (HPAI)