Miesięczne archiwum: grudzień 2021

Głównym tematem XL zdalnej sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2021 r. było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2022 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2022 – 2029. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej przy 20 radnych biorących udział … Czytaj dalej

W wyniku rozstrzygnięcia w drodze przeprowadzonego w dniu 30 grudnia 2021 r. otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na  „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” w 2022 roku, podmiot, któremu udzielono dotacji: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” z siedzibą przy ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. … Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 31.12.2021 r. (piątek) będzie czynny do godz. 13:00. Kasa urzędu czynna będzie do godz. 12:00. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szarwarku i Dąbrowie Tarnowskiej czynne będą do godz. 12:00.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. … Czytaj dalej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. w ramach planowanych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej w obszarze I “projekty socjalne mające na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin” realizował projekt socjalny pt. “Rodzina źródłem wartości”. Projekt dofinansowany był … Czytaj dalej

Szkolne spotkanie wigilijne w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej odbyło się już w piątek, 17 grudnia, przy zachowaniu wymogów sanitarnych. Przyspieszenie terminu i nieco inna forma wigilii spowodowane były trwającą pandemią koronawirusa oraz przejściem na nauczanie zdalne. Tym razem uczniowie klas I – III przygotowali przedstawienie jasełkowe … Czytaj dalej

„NOWY START III” – jest to projekt skierowany dla osób zwolnionych z 2przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego tzn. dla osób, które: Utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika do 6 miesięcy; Są w okresie wypowiedzenia z przyczyn niedotyczących pracownika; Otrzymały informację od pracodawcy o nieprzedłużeniu … Czytaj dalej

10 grudnia 2021 r. dokonano odbioru końcowego dla zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Szarwarku”. Wykonawcą inwestycji była firma: TRANS-ART z Bobrownik Wielkich. Wartość zrealizowanego przedsięwzięcia wyniosła 313 172,73 zł z czego ponad 102 tysiące złotych stanowiło dofinasowanie ze środków Województwa … Czytaj dalej

2 grudnia 2021 r., dokonano końcowego odbioru zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszów Mały” w ramach zadania budżetowego: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Smęgorzów III etap i Gruszów Mały”.  Wykonawcą zadania była firma Budomont Sp. z o.o. z Rzeszowa. Wartość zadania wyniosła: 2 767 992,00 zł. Zadanie uzyskało … Czytaj dalej

Dziś, w Boże Narodzenie – drugie co do ważności święto w liturgii chrześcijańskiej – Kościół wspomina prawdę, że Bóg stał się człowiekiem. Jednorodzony i odwieczny Syn Boży przyjął ludzką naturę, aby w niej dokonać zbawienia ludzi. W ciągu wieków wokół prawdy o wcieleniu Chrystusa toczyły się spory teologiczne … Czytaj dalej

Firma BUDOMEX Górniak Spółka Jawna, Kamieniec zakończyła przebudowę kolejnych dwóch dróg w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Na zlecenie Gminy Dąbrowa Tarnowska, przebudowane zostały ulice Grunwaldzka boczna i Piłsudskiego boczna w Dąbrowie Tarnowskiej. W zakresie robót wykonano wzmocnienie podbudowy drogi, ułożono nową nawierzchnię asfaltową, utwardzono pobocza oraz wykonano … Czytaj dalej

Uroczystość Bożego Narodzenia wprowadzono do kalendarza świąt kościelnych w IV wieku. Dwieście lat później ustaliła się tradycja wieczornej kolacji, zwanej wigilią. Wieczerza wigilijna jest niewątpliwie echem starochrześcijańskiej tradycji wspólnego spożywania posiłku, zwanego z grecka agape, będącego symbolem braterstwa i miłości między ludźmi. Gdy w drugiej połowie … Czytaj dalej

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski składa wszystkim Małopolanom najlepsze życzenia zdrowia i nadziei płynącej z betlejemskiej stajenki, a także wszelkiej pomyślności w Nowym Rok.

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że trwa weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty … Czytaj dalej

W dniu 21 grudnia br. uruchomione zostało postępowanie przetargowe na „opracowanie szesnastu kompletnych wielobranżowych koncepcji architektoniczno – urbanistycznych” dla nieruchomości, które zostały oraz zostaną aportowane przez Gminy do SIM Małopolska. Termin składania ofert upłynie 11 stycznia 2022 roku o godz. 10:00. W ramach „koncepcji architektoniczno-urbanistycznej” dla Inwestycji … Czytaj dalej

Gmina Dąbrowa Tarnowska  otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa  na realizację wycieczek przez  szkoły podstawowe  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 26 176, 00 zł. W tym roku wsparciem zostały objęte: Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie 14 996,00 zł Szkoła … Czytaj dalej

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 24.12.2021 r. (piątek) będzie nieczynny, w zamian za święto przypadające 25 grudnia (sobota). Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur 24.12.2021 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 12:00, podczas którego będzie można załatwić formalności związane z aktem zgonu. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) … Czytaj dalej

Uprzejmie informujemy Szanownych Państwa, że w okresie od 24.12.2021 r. do 01.01.2022 r., zmianie ulegają godziny pracy Krytej Pływalni oraz Hali Sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

– Za kilka dni towarzyszyć nam będzie nadzieja, jaką niesie Wieczór Wigilijny i przeżywać będziemy radość Dnia Bożego Narodzenia. Na te szczególne chwile w roku pragnę wszystkim Małopolanom życzyć, aby te ciepłe, umacniające nas uczucia towarzyszyły nam jak najdłużej – mówił marszałek Witold Kozłowski … Czytaj dalej

W związku z niespełnieniem wymogu, o którym mowa § 3 pkt 3 załącznika do uchwały Nr XXXV/511/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, tj. niezgłoszeniem minimum 7 kandydatów … Czytaj dalej

Strona 1 z 41234