Na wtorkowej sesji 29 maja 2018 r. Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej podjęła uchwałę w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy  Dąbrowa Tarnowska  za  rok 2017 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu  Gminy za 2017 r. Już po raz czwarty Burmistrz  Krzysztof Kaczmarski przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie z  pracy na rzecz wszystkich  mieszkańców   Gminy Dąbrowa Tarnowska. Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostały dostarczone radnym  w ustawowym terminie i były przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, która  udzieliła pozytywnej opinii w tej sprawie.  

W uchwalonym w dniu 29 grudnia 2016 roku budżecie na rok 2017 zaplanowano dochody Gminy w kwocie 74.019.551 zł, wydatki w kwocie 78.985.322 zł, w tym środki na zadania inwestycyjne w kwocie 12.107.699 zł i deficyt budżetu w kwocie 4.965.771 zł. W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni roku nastąpiło zwiększenie dochodów Gminy o kwotę 6.456.649 zł i ostateczne planowane dochody Gminy w roku 2017 wyniosły 80.476.200 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 6.053.648 zł i ostatecznie plan wydatków wyniósł 85.038.970 zł, a deficyt 4.567.770 zł. Wydatki inwestycyjne planowano na kwotę 12.207.699 zł. Dokonano zmniejszenia nakładów na zadania inwestycyjne o kwotę 3.161.392 zł, ustalając ich ostateczną wielkość na kwotę 9.046.307 zł. (co wynikało z braku decyzji o dofinansowaniu projektów ze źródeł zewnętrznych i odroczenie realizacji inwestycji na rok 2018).

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 81.157.690 zł, co stanowi 100,9 % zaplanowanych dochodów. Na szczególną uwagę, ze względu na bezpośredni wpływ na ich realizację podległych mi służb, zasługuje wykonanie dochodów własnych w kwocie 27.730.164 zł, w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 20.436.708 zł. Na podkreślenie zasługuje realizacja wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie 103,6% planu rocznego. Przytoczone tutaj liczby świadczą o prawidłowym planowaniu  wszystkich dochodów oraz wydatków budżetu i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.

Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 79.077.543 zł, co stanowi 93,0% planu rocznego. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących na kwotę 70.031.235 zł, wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 9.046.307 zł. Jest to zadawalający wskaźnik wykonania zaplanowanych wydatków.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2017 zostały wykonane w kwocie 9.046.307 zł tj. 74,1% planu rocznego. Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że:

  1. zakres rzeczowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych został wykonany w 100%,
  2. jest to rok utrzymania na dobrym poziomie nakładów inwestycyjnych w gminie, co świadczy o dużej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozwoju gminy szczególnie w zakresie budowy i remontu dróg, .
  3. wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zarówno ze środków własnych Gminy, jak i dotacji ze środków unijnych i krajowych.

Ostatecznie osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 2.080.147 zł, która wraz z wolnymi środkami w wysokości 6.032.631 zł umożliwiła posiadanie środków finansowych na początek 2018 r.

Wysoki poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2017 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 2.080.147 zł przy założeniu deficytu na poziomie 4.562.770 zł. W 2017 roku Gmina dokonała spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 2.685.520 zł. Na dzień 31.12.2017 r.  zadłużenie gminy wynosi 12.342.140 zł, co stanowi bardzo  bezpieczny wskaźnik.

W 2017 roku gmina zaciągała tak jak dotychczas w tej kadencji jedynie nisko oprocentowane pożyczki i częściowo umarzalne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Na utrzymanie szkół i przedszkoli oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano ponad 26.206.520 zł. Otrzymano subwencję z budżetu Państwa w wysokości 15.106.861 zł. oraz dotację na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 334.976 zł. Wydatki na oświatę stanowią niewątpliwie największą pozycję w budżecie, mimo to są ciągle niewystarczające .

Na pomoc społeczną przeznaczono ponad 28.583.245 zł., z czego 15.444.400 zł. to  świadczenia wychowawcze. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono 7.897.478 zł. Zwiększa się systematycznie zakres zadań nałożonych na gminę – rośnie też ilość osób i rodzin objętych pomocą. Do kosztów utrzymania 27 osób w domach pomocy społecznej dopłacono 712. 671 zł., a  jedynie 91.128 zł zostało zwrócone do budżetu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  to wydatki 4.718.348 zł.

Transport i łączność 4.534.543 zł – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy oraz dotacja dla na drogi powiatowe w kwocie 329.674 zł

Na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska  wykonano  m.in.  remont chodnika ul. Graniczna  w Dąbrowie Tarnowskiej, remont drogi w Szarwarku, remont przepustu i drogi na ul. Szymanowskiego, remont drogi na „Beleryt” w Dąbrowie Tarnowskiej, remont chodnika ul. Szpitalna w Dąbrowie Tarnowskiej, remont zatoki autobusowej na ul. Szpitalnej w Dąbrowie Tarnowskiej,  remont chodników w Parku Miejskim w DT,  remont drogi Grunwaldzka Boczna, remont drogi w Nieczajnie Górnej, remont drogi na oś. Domków Jednorodzinnych w DT. Ponadto wykonano:  projekt techniczny budowy łącznika ul. Piłsudskiego z ul. Zagumnie za kwotę 55.000,00 zł,  budowę parkingów na oś. Kościuszki  za kwotę 27.305,09 zł.  projekt przebudowy drogi osiedlowej i chodników na ul. Zazamcze w DT za kwotę  1.000,00 zł., budowę drogi gminnej ul. łączącej ul. Grunwaldzką z ul. Wyszyńskiego w DT  za  kwotę  860.534,72 zł., budowę drogi gminnej „Smęgorzów – Sutków przez las” za kwotę  110.861,00 zł., projekt + budowę drogi w Lipinach na granicy sołectw Brnik i Lipiny za kwotę 75.943,41zł.  projekt budowy drogi bocznej od ul. Zagumnie  w DT za kwotę  8.610,00 zł.,  przebudowę chodników wraz z projektem i budową parkingów przy bloku Nr 5 w DT za kwotę 24.867,98 zł., budowę łącznika ul. Jagiellońskiej z Graniczną w Dąbrowie Tarnowskiej za kwotę 50.720,00 zł., przebudowę drogi osiedlowej i terenu koło Przedszkola w Nieczajnie G. za kwotę  104.790,76 zł., budowę sięgacza na ul. Kopernika i ul. Popiełuszki w DT za kwotę  89.999,93 zł., przebudowę chodnika przy ul. Czernia w DT – 38.033,25 zł., projekt + budowę chodnika na ul. B.A. Chmielowskiego w DT  za kwotę 110.242,38 zł., projekt budowy drogi w ND „Nowy Dwór – G,. Radgoszcz” – za kwotę 19.895,25 zł., projekt + budowę chodnika przy ul. Zagumnie w DT za kwotę 45.510,00 zł., przebudowę skrzyżowania ul. Polnej i Spadowej w DT za kwotę 143.436,17 zł., budowę drogi gminnej w m. Morzychna – I etap za kwotę 103.985,93 zł., przebudowę chodnika na ul. Kościuszki w DT za kwotę 40.000,00 zł., budowę drogi gminnej w Gruszowie Wielkim „Lisiaki” za kwotę 88.708,50 zł., projekt + budowę chodnika w Nieczajne Dolnej – etap I za kwotę 149.445,00 zł., modernizację drogi gminnej w Szarwarku za kwotę 24.753,23 zł., projekt przebudowy zatoki przystankowej przy drodze krajowej w Żelazowce za kwotę 4.920,00 zł., projekty przebudowy dróg gminnych; ul. Broniewskiego, ul. Popiełuszki, ul. Batalionów Chłopskich w DT za kwotę 24.990,00 zł., budowę drogi w Nieczajnie Górnej „Kaczówka” za kwotę 58.899,44 zł., modernizację drogi gminnej w Szarwarku koło klubu za kwotę 60.277,36 zł., modernizację drogi gminnej „do stadionu” w Szarwarku za kwotę 104.477,48 zł.,przebudowę drogi w Nieczajnie Górnej za kwotę 69.977,66 zł., projekt odbudowy drogi gminnej „za górę” w Morzychnie za kwotę 15.900,00 zł., projekt odbudowy drogi gminnej „droga na Beleryt k. Piaseckiego w DT za kwotę 12.700,00 zł.,  projekt odbudowy drogi gminnej „Zagumnie” w Żelazówce za kwotę 18.000,00 zł.,  projekt odbudowy drogi gminnej „Podlesie” w Szarwarku za kwotę 8.487,00 zł.,  remonty dróg tłuczniem w miejscowościach –  Żelazówka,  ,  Morzychna,   Szarwark, Lipiny, Nieczajna   Górna,  Nieczajna Dolna, Gruszów Wielki,  Dąbrowa Tarn., Gruszów Mały, Laskówka Chorąska.

Administracja publiczna to wydatek 4.124.452 zł.  Jeżeli chodzi o koszty utrzymania Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej posiada jedne z najniższych kosztów w przeliczeniu na mieszkańca i plasuje się na wysokim 15 miejscu na 182 gminy w Małopolsce.
Kultura fizyczna to wydatek 2.372.738 zł w tym Kryta Pływalnia 2.047.701 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to wydatek 1.512.513 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatek 211.311 zł.

Burmistrz złożył podziękowania pod adresem Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, sołtysów, rad osiedlowych za współpracę i wszelką okazaną pomoc w realizacji budżetu Gminy w 2017 r. Słowa uznania padły także pod adresem  pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy za zaangażowanie  przy realizacji  budżetu w ciągu całego roku.
Radni  podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 r.  –  głosami  za –18, wstrzymujący się – 1, przeciw – 0.  Takim  samym  wynikiem  głosowania radni podjęli uchwałę  w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

 Z treścią  materiałów  dotyczących wykonania budżetu za 2017 r. mogą Państwo zapoznać się już wkrótce  w Biuletynie  Informacji   Publicznej.    
Izabela Pintatara – Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej