Z powodu niewielkiego odzewu mieszkańców naszej gminy, ponownie przypominamy o obowiązku złożenia do końca bieżącego roku informacji dotyczącej sposobu ogrzewania zamieszkiwanego budynku. Informacja ta jest przekazywana w formie ankiety, która posłuży do zbudowania bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Pozwoli to na programowanie właściwych działań w przedmiotowym zakresie i ich realizację w przyszłości, tak by odpowiadały potrzebom mieszkańców.
Poniżej została załączona wersja elektroniczna ankiety (do wydrukowania) oraz pismo przewodnie podpisane przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć osobiście, listownie lub poprzez sołtysa do Punktu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej parter budynku. Adres: Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej został zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska na podstawie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. Inwentaryzacja zostanie zrealizowana zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/45/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r. (zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r.) oraz na podstawie art. 96a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.).

Zadanie jest zrealizowane w ramach projektu LIFE pn. Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region Małopolska in a healthy atmosphere LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021.

Pismo Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Baza Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków

Ankieta do wydruku

Małopolska EU Life Baza Inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce