Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborze zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przy Rynek 34 oraz opublikowane na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie danej gminy,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o niekaralności, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:
  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego; szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br. Ukończenie szkolenia i uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu testowego będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Informacje o dokładnej dacie, miejscu i trybie szkolenia kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają z gminy w późniejszym terminie.
 • Egzamin po szkoleniu, o którym mowa powyżej, będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 • Przydzielona liczba rachmistrzów na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wynosi – 5.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 2. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 3. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
  • Informacja dotycząca RODO (zał. 3).
  • Oświadczenia o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych ( zał. 4).
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
  Adres do doręczeń: Urząd Miejski  Rynek, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
 2. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Stanisław Ryczek, tel. 14 6442103

Załączniki do pobrania:

 Załącznik nr 1

Zgłoszenie na rachmistrza terenowego

Załącznik nr 2

do ogłoszenia o naborze na rachmistrza terenowego  z dnia 15 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 3

do ogłoszenia o naborze na rachmistrza terenowego z dnia 15 czerwca 2020 r.

Załącznik nr 4  

do ogłoszenia o naborze na rachmistrza terenowego z dnia 15 czerwca 2020 r.