W bieżącym roku samorządy są zobowiązane by do końca lipca rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok i udzielić lub też nie, absolutorium burmistrzowi, a także przedstawić raport o stanie gminy za rok 2019 rok.
Tak też stało się w Dąbrowie Tarnowskiej na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek 23 lipca 2020 roku i miała charakter zdalny.
Zanim udzielono absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej, radni wzięli udział w debacie nad raportem, który został przygotowany i przedstawiony przez Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, oraz uchwał Rady Miejskiej. Jest jednocześnie obszernym zbiorem danych i analiz związanych z funkcjonowaniem Gminy Dąbrowa Tarnowska w takich obszarach, jak np.: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

XXII Sesja RMDT 23 07 2020 7 Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej szósty raz z wotum zaufania i absolutoriumZwracając się do Wysokiej Rady Burmistrz w swoim wystąpieniu podsumował sprawy budżetu i przedstawił swoje znaczące dokonania ubiegłego roku. Powiedział m.in. :

Panie Przewodniczący, Panie I Panowie Radni,
Szanowni Państwo !!!

             Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2019. Już po raz szósty mam przyjemność przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wytężonej pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy całego zespołu pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej którymi dane mi jest kierować. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować Państwu Radnym za cały rok merytorycznej pracy w całej kadencji. Dzisiaj nadszedł czas na odpowiedź na pytanie jaki był ten miniony rok dla naszego miasta i gminy. Jestem przekonany, że był to całkiem niezły rok. Analizując liczby przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że udało się nam zrobić wiele.
Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostały dostarczone w ustawowym terminie i były przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej, które wydały pozytywną opinię w tej sprawie. Jest również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. W moim głębokim przekonaniu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest to dobre wykonanie budżetu. Wykonanie, które pokazuje wielki wysiłek i konsekwencje w  działaniu wszystkich pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.

 Szanowni Państwo,

            Proszę pozwolić, że przybliżę Państwu kilka pozycji w wykonanym budżecie po stronie dochodów i wydatków. W uchwalonym w dniu 24 stycznia 2019 roku budżecie na rok 2019 zaplanowano dochody Gminy w kwocie 79.335.996 zł, wydatki w kwocie 85.378.542 zł, w tym środki na zadania inwestycyjne w kwocie 8.911.297 zł i deficyt budżetu w kwocie 6.042.546 zł. W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni roku nastąpiło zwiększenie dochodów Gminy o kwotę 13.619.138 zł i ostateczne planowane dochody Gminy w roku 2019 wyniosły 92.955.134 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 11.087.595 zł i ostatecznie plan wydatków wyniósł 96.466.137 zł a deficyt 3.511.003 zł. Dokonano zmiany nakładów na zadania inwestycyjne o kwotę 2.391.434 zł, ustalając ich ostateczną wielkość na kwotę 6.519.863 zł. (co wynikało z braku decyzji o dofinansowaniu projektów ze źródeł zewnętrznych i odroczenie realizacji inwestycji na rok 2020).

Wykonanie dochodów

            Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 92.832.108 zł, co stanowi 99,9 % zaplanowanych dochodów. Na szczególną uwagę, ze względu na bezpośredni wpływ na ich realizację podległych mi służb, zasługuje wykonanie dochodów własnych w kwocie 27.987.197 zł, w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 14.622.197 zł. Na podkreślenie zasługuje realizacja wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie 101,4% planu rocznego. Przytoczone tutaj liczby świadczą o prawidłowym planowaniu  wszystkich dochodów oraz wydatków budżetu i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.

Wykonanie wydatków

            Wydatki budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 89.211.411 zł, co stanowi 92,5% planu rocznego. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących na kwotę 82.691.548 zł, wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 6.519.863 zł. Mam świadomość, że nie jest to zadowalający wskaźnik wykonania zaplanowanych wydatków majątkowych.

Wykonanie inwestycji

            Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2019 zostały wykonane w kwocie 6.519.863 zł zł tj. 77,5% planu rocznego. Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że:
1. zakres rzeczowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych nie został wykonany w 100%, z powodu przesunięcia w czasie przebudowy ul. Czernia.
2. jest to kolejny rok utrzymania na dość dobrym poziomie nakładów inwestycyjnych w gminie, co świadczy o dużej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozwoju gminy szczególnie w zakresie budowy i remontu dróg.
3. wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zarówno ze środków własnych Gminy, jak i dotacji ze środków unijnych i krajowych

Wykonanie deficytu budżetowego

            Ostatecznie osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 3.622.805 zł, która wraz z wolnymi środkami umożliwiła posiadanie środków finansowych na początek 2020 r. czyli zabezpieczenia wydatków w styczniu 2020 r.

 Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,

         Podsumowując chciałbym podkreślić, że wysoki poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2019 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w kwocie 3.622.805 zł, przy założeniu deficytu na poziomie 6.042.546 zł.
W 2019 roku Gmina dokonała spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 3.393.727 zł.  Na dzień 31.12.2019 r.  zadłużenie gminy wynosi 10.122.480 zł, co stanowi bardzo  bezpieczny wskaźnik. Jeszcze wtedy nie spodziewaliśmy się , że nadejdzie czas Pandemii  COVID 19 i sytuacja się diametralnie zmieni. Wykazaliśmy się tutaj dużą roztropnością.
W 2019 roku gmina zaciągała tak jak dotychczas w tej kadencji jedynie nisko oprocentowane pożyczki, częściowo umarzalne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie i niskooprocentowany kredyt

 Pozwólcie Państwo, że w kilku zdaniach odniosę się do najważniejszych wydatków.

            Na utrzymanie szkół i przedszkoli oraz edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowaliśmy ponad 28.216.742 zł. Otrzymaliśmy subwencję z budżetu państwa w wysokości 16.240.554 zł. Oraz dotację na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 536.911 zł. Wydatki na oświatę stanowią niewątpliwie dużą pozycję w budżecie, mimo to są ciągle niewystarczające – co widzę corocznie analizując wnioski do projektów budżetu i słyszę w dyskusjach z dyrektorami placówek. Wynika to z wielu przyczyn nad którymi w przyszłości powinniśmy dyskutować. Do  oświaty z własnych dochodów dołożyliśmy kwotę 11.976.188 zł. Jest to kwota dużo wyższa niż roczne wydatki inwestycyjne.

Proszę zauważyć, że w każdym miesiącu do zadań oświatowych dokładaliśmy 1 milion złotych.  Byłoby pięknie gdybyśmy te kwoty mieli w naszej dyspozycji i mogli przeznaczyć na inwestycje. Realizowalibyśmy  tych inwestycji 3 krotnie więcej.

Na pomoc społeczną przeznaczyliśmy rekordową kwotę 33.882.352 zł. Z czego 18.665.352 zł. to  świadczenia wychowawcze. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczyliśmy kwotę 8.505.914 zł. Zwiększa się systematycznie zakres zadań nałożonych na gminę – rośnie też ilość osób i rodzin objętych pomocą. Do kosztów utrzymania 27 osób w domach pomocy społecznej dopłaciliśmy 699.897 zł. A jedynie 50.415 zł zostało zwrócone do budżetu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to wydatki 7.502.091 zł. W tym kwota na samą gospodarkę odpadami to już kwota ponad 3 miliony złotych i ciągle rośnie co jest wielkim problemem u nas i w kraju. Wydajemy coraz więcej pieniędzy za oddawane śmieci.

Transport i łączność 4.136.936 zł – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy w tym  dotacja na drogi powiatowe w kwocie 400.000 zł

Administracja publiczna samorządowa to wydatek 4.578.008 zł. Nasz Urząd Miejski jeżeli chodzi o koszty utrzymania posiada jedne z najniższych kosztów w przeliczeniu na mieszkańca i plasuje się na wysokim 16 miejscu na 182 gminy w Małopolsce.

Kultura fizyczna to wydatek 2.666.241 zł w tym kryta pływalnia 2.289.480 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to wydatek 1.840.237 zł z czego Biblioteka  720.000 zł , Domy i Ośrodki Kultury Świetlice 949.700 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatek 418.590 zł.

Fundusz sołecki to wydatki na kwotę 354.309 zł. Jest to u nas namiastka budżetu obywatelskiego, ale trzeba zauważyć, że jedynie 25 % tej kwoty otrzymujemy jako zwrot z budżetu państwa. Procent zwrotu w ostatnich latach uległ dużemu zmniejszeniu.

Są to niektóre pozycje w budżecie na które chciałem zwrócić uwagę. Szczegółowo opisane pozycje zawarte są w rocznym sprawozdaniu które to opracowanie liczy 74 strony.

 Szanowni Państwo Radni!

W trakcie roku pochylaliśmy się nad budżetem kilkanaście razy, mieliśmy czasem odmienne poglądy na niektóre tematy ale w większości spraw dochodziliśmy do porozumienia – i za to Wam Szanowni Radni i Panie Przewodniczący Rady, – chcę dzisiaj bardzo podziękować. Dziękuję Sołtysom i Przewodniczącym Rad Osiedli. Dziękuję też Kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz moim bezpośrednim współpracownikom – Pani Małgorzacie Bąba Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy  Stanisławowi Ryczkowi kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom. Dziękuję Wam za wszystko co robicie dla dobra gminy i jej mieszkańców. Mam nadzieję, że Państwo pozytywnie ocenią moje starania i sposób zarządzania gminą, mając na względzie przedstawione sprawozdania, naszą codzienną współpracę dla dobra Gminy Dąbrowa Tarnowska, naszej małej ojczyzny.

Zwracam się więc do Wysokiej Rady o zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019 i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu.

XXII Sesja RMDT 23 07 2020 1 Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej szósty raz z wotum zaufania i absolutoriumPo zakończeniu debaty nad raportem Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej w pełnym składzie, przy 11 głosach „za”, 7 „przeciw” i 2 „wstrzymującym się”; udzieliła Krzysztofowi Kaczmarskiemu wotum zaufania, akceptując w ten sposób przyjęte kierunki rozwoju miasta. Następnie po wysłuchaniu dodatkowych informacji do sprawozdania, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie odnośnie wykonania budżetu i dyskusji, przyjęli sprawozdanie za 2019 rok i udzielili burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej absolutorium. Było to już szóste absolutorium Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego od czasu objęcia stanowiska w grudniu 2014 roku, a drugie w obecnej kadencji.
Sesję absolutoryjną poprzedziły kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, która wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi. Sprawozdanie z wykonania budżetu było też przedmiotem analizy i oceny innych komisji Rady na wspólnym posiedzeniu w piątek 17 lipca br. Warto zaznaczyć, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie także nie wniosła żadnych uwag do wykonania budżetu, ani do wniosku o udzielenie absolutorium.

 XXII Sesja RMDT 23 07 2020 2 Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej szósty raz z wotum zaufania i absolutorium  XXII Sesja RMDT 23 07 2020 6 Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej szósty raz z wotum zaufania i absolutorium