Zgodnie z postanowieniem Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 28 czerwca. Wybory będą miały charakter mieszany – wyborcy mogą zdecydować, czy zagłosować w lokalach wyborczych czy drogą korespondencyjną.
Zgłoszenia wyborców do obwodowych komisji wyborczych dokonane przez komitety wyborcze w związku z wyborami 10 maja, w których nie odbyło się głosowanie, zachowują ważność, jeżeli te komitety złożą zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na 28 czerwca. 

Wyborcy, którzy wcześniej nie zostali zgłoszeni przez komitety wyborcze albo sami nie zgłosili się do komisji wyborczych, a teraz w związku z nowym terminem wyborów chcą w nich wziąć udział w charakterze członka komisji, nadal mogą się zgłaszać.

Zgłoszenia, można dokonać bezpośrednio u pełnomocnika z komitetu wyborczego lub indywidualnie na listę rezerwową. Osoby zgłaszające się w ten sposób mogą zostać powołane przez komisarza wyborczego w skład komisji, w przypadku, gdy komitety wyborcze nie przedstawią wystarczającej liczby kandydatów.

Wypełniony i podpisany formularz w wersji papierowej należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.

Osoby powołane na członków obwodowych komisji wyborczych zostaną powiadomione drogą telefoniczną i mailową o terminie pierwszego posiedzenia komisji oraz terminach obowiązkowych szkoleń. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, Komisarz Wyborczy w Tarnowie powoła składy obwodowych komisji wyborczych do poniedziałku, 15 czerwca. Zgłoszenia można składać do 12 czerwca.

Członkiem komisji mogą zostać osoby, które nie są pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. Członkowie komisji muszą być ponadto obywatelami Polski i najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury mieć ukończone 18 lat i posiadać prawa wyborcze.

FORMULARZE

Wzór zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej z ramienia komitetu wyborczego

ZAŁĄCZNIKI

 

Wzór indywidualnego zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI