Z okazji obchodzonego dzisiaj Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 28. rocznicy reformy samorządowej, która przywróciła gminom możliwość samostanowienia, pragnę wyrazić swoją wdzięczność dla wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Podziękowania kieruję do Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów Rad Sołeckich, Rad Osiedla obecnej i wszystkich poprzednich kadencji, jak i do Mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska, ceniąc Naszą współpracę i doceniając Waszą owocną pracę, troskę o sprawy społeczne i wielkie zaangażowanie w życie naszej społeczności.
Dzisiejszy dzień to także okazja do przesłania słów podziękowań i uznania moim współpracownikom z Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Tarnowska. Dzięki wspólnym wysiłkom i współpracy z mieszkańcami nasza gmina posiada dobrą infrastrukturę oraz ciekawą ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną. Jest miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców, stawiającym na dalszy rozwój, zadbanym i przyjaznym gościom. Dziękując Wam za dotychczasową wspólną, codzienną pracę, dobre pomysły i mądre decyzje, liczę na Nasze dalsze wspólne działania. Byśmy w duchu odpowiedzialności, ale i z odwagą kontynuowali swoją pracę dla dobra Dąbrowy Tarnowskiej. 

Serdecznie dziękuję także wszystkim tym, którzy zamieszkują na terenie naszej gminy, lecz pracują w innych jednostkach samorządu terytorialnego różnych szczebli, za dotychczasową współpracę z samorządem na rzecz rozwoju gminy, powiatu, czy województwa. Wspólne działania i ich dobra koordynacja między wszystkimi elementami i szczeblami samorządu są bardzo ważne dla kondycji społeczności lokalnej.

Świętując Dzień Samorządu Terytorialnego pamiętajmy, by dobro tej społeczności przyświecało nam wszystkim w podejmowanych działaniach i przyjmowaniu odpowiedzialności za nie. Dzięki temu nasza praca będzie spotykała się z uznaniem oraz życzliwym wsparciem społeczeństwa.

Wszystkim samorządowcom życzę dobrego zdrowia, wytrwałości w wypełnianiu obowiązków, satysfakcji, kreatywności i zaangażowania w rozwiązywanie społecznych potrzeb naszej gminy.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
Krzysztof Kaczmarski

 


Mija dziś 28. rocznica reaktywowania w Polsce samorządu terytorialnego. 27 maja 1990 roku Polacy po raz pierwszy po II wojnie światowej wyłonili swoich przedstawicieli do rad gmin w wolnych, demokratycznych wyborach. Data ta jest obchodzona jako Dzień Samorządu Terytorialnego. Reforma administracji publicznej, przywracająca samorząd terytorialny, uznawana jest za jedną z najważniejszych reform wprowadzonych w III Rzeczpospolitej. Geneza reformy samorządowej nierozerwalnie związana jest z masowym ruchem obywatelskim, jakim była „Solidarność”, a następnie z ustaleniami Okrągłego Stołu. Podczas tych obrad zapadły decyzje w sprawie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, a później samorządowych. Reforma samorządowa przyczyniła się do wyzwolenia społecznej aktywności i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

W specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego Sejm RP podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. – Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego – czytamy również w uchwale. Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego.

Idea odbudowy w naszym kraju autentycznego samorządu, utworzenia niezależnych władz terytorialnych była możliwa dopiero po 1989 roku. W odrodzonej Polsce rozpoczął się wtedy proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli – wspólnotom terytorialnym.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast, będące równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami po II wojnie światowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. Jest to całkiem pokaźne grono: radni, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie i marszałkowie, pracownicy samorządowi, członkowie związków i stowarzyszeń samorządowych.

W efekcie przeprowadzonej reformy samorządy weszły w posiadanie mienia komunalnego i zostały także wyposażone w dochody własne, dodatkowo uzupełnione subwencjami i dotacjami z budżetu państwa. Jednocześnie gminy zostały obciążone wieloma zadaniami, które dotychczas były wykonywane przez administrację rządową.

Dzisiaj z perspektywy 28 lat, które upłynęły od tego wydarzenia, można z pewnością stwierdzić, że ze wszystkich reform okresu transformacji, reaktywowanie samorządu terytorialnego było jednym z największych sukcesów Rzeczypospolitej Polskiej. Samorząd terytorialny aktywizuje społeczności lokalne i odgrywa kluczową rolę dla rozwoju miast i gmin oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Z każdymi kolejnymi wyborami samorządy terytorialne udowadniają swoje kompetencje w wykonywaniu zadań administracyjnych, które przed okresem transformacji należały do administracji rządowej. Samodzielne wykonywanie tych zadań jest ważnym elementem poprawy standardu życia mieszkańców, wychodzenia naprzeciw ich potrzebom i może być powodem do dumy dla samorządowców. Samorządy zmieniły nasz kraj gospodarczo i mentalnie. Wiele z nich wykazało wielką sprawność w pozyskiwaniu funduszu unijnych, zarówno w zakresie inwestycji społecznych i komunalnych, jak i dla rozwoju obszarów wiejskich. Odrodzone w 1990 roku samorządy udowodniły jak wiele można zrobić dla społeczności, będąc integralną ich częścią i mając doskonałą znajomość ich potrzeb poprzez bezpośredni kontakt. Siła i sukcesy władz samorządowych wynikają bowiem ze współpracy z mieszkańcami i wsparcia dla oddolnych inicjatyw społecznych.

Obecnie w wyborach samorządowych przeprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wybierani są członkowie organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego: do rad gmin (określanych także czasem jako rady miejskie lub rady miasta), rad powiatów i sejmików wojewódzkich. W wyborach samorządowych wybierane są również jednoosobowe organy wykonawcze gmin: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Wybory samorządowe odbywają się co cztery lata. Są one okazją by wybrane w ich wyniku osoby pokazały swoje zaangażowanie w sprawy lokalne i przyczyniły się do lepszej jakości życia w naszej społeczności.