Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, co następuje:
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zapis ten dotyczy także drugiej tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Należy zatem mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę zarówno w kraju jak i za granicą obejmuje także II-gą turę wyborów. Oznacza to, że w przypadku przeprowadzania ponownego-2-głosowania (II tura) pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania w tzw. II turze  wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu:
1)komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy (w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.;

2)konsulowi (w przypadku głosownia za granicą), najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10lipca 2020 r.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:
1)nazwisko i imię (imiona);
2)imię ojca;
3)datę urodzenia;
4)numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
5)wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
6)wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało wymogów określonych w pkt 1-5 urzędnik wyborczy za pośrednictwem obsługującego go urzędu gminy wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej. Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy. W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Więcej informacji i formularze wniosków: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38198