Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również w II turze wyborów. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.
Wyborca, który nie dokonał zgłoszenia o głosowaniu poza stałym miejscem zamieszkania do dnia 23 czerwca 2020 r. a zamierza głosować w taki sposób w II turze wyborów prezydenckich, może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.
Głosować można także poza miejscem stałego zamieszkania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem II tury wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców .Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie oprawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca, który już złożył wniosek do 26 czerwca br.  otrzymał dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (II tury)  wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak do dnia 10 lipca 2020 r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w doc: http://www.dabrowatar.pl/wp-content/uploads/2020/06/wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_prawie_do_glosowania-II-tura-12-07-2020.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w pdf: http://www.dabrowatar.pl/wp-content/uploads/2020/06/wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_prawie_do_glosowania-II-tura-12-07-2020.pdf