Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny aktywnie włączył się w działania pomocowe w czasie akcji powodziowej w ubiegłym tygodniu. Pomoc została udzielona osobom poszkodowanym w formie schronienia w Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 33. Natychmiastowo w dniu 22.05.2019r. od godzin porannych MOPSiWR zorganizował dla tych osób pomoc w postaci gorącego posiłku. Od wystąpienia pierwszych zdarzeń powodziowych dla rodzin poszkodowanych została zapewniona pomoc psychologiczna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Od środy 22 maja br. rozpoczęły działanie cztery komisje do spraw udzielania doraźnej pomocy i wsparcia dla osób poszkodowanych, które rozpoznawały sytuację oraz zbierały informacje do udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłków celowych specjalnych oraz pomocy w formie rzeczowej tj. środków czystości.
W skład komisji weszli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dzień później do Kuchni Caritas “Betania” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej przekazał listę osób, które mogą  korzystać z posiłków. Także w czwartek 23 maja br.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny przygotował dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi paczki z artykułami higienicznymi oraz środkami do dezynfekcji.

W piątek 24 maja br. swoje prace rozpoczęła Komisja do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej tj. powodzi na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Przygotowywano listy uszkodzonych budynków dotyczących wypłaty środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej do Wojewody Małopolskiego.

W poniedziałek 27 maja br. w  godzinach od 12:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 19:00 darmowych konsultacji prawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 15A, (pok. nr 16) dla osób z terenu gminy Dąbrowa Tarnowska poszkodowanych powodzią udzielała adwokat Barbara Broda.

We wtorek 28 maja 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczął wypłatę środków otrzymanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na zasiłki celowe do 6 tysięcy zł. dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych, które wystąpiły w maju 2019r. tj. powodzi. Otrzymaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie łączną kwotę w wysokości 90 500,00zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych na przeciwdziałanie i usunięcie skutków zdarzenia posiadającego znamiona klęski żywiołowej tj. powodzią, przyznawanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn.zm.) z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla 20 rodzin. Realizacja zasiłków następuje w formie przelewów na podane konta przez poszkodowanych oraz w kasie MOPSiWR

Nadal przyjmowane są zgłoszenia od osób poszkodowanych.

Zgłoszenia dotyczące spowodowanych szkód powodziowych można zgłaszać w Urzędzie Miejskim Dąbrowa Tarnowska tel. 14 642 27 75 lub 14 655 40 00 oraz
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, tel. 14 657 83 83 lub 571 336 500.

logo MOPSiWR Informacja o wsparciu zapewnionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny dla poszkodowanym przez powódź w Dąbrowie Tarnowskiej