Wojewoda Małopolski informuje, że 19 czerwca 2020 r. wydał decyzję Nr 24/2020, znak: WI-XI.7820.1.55.2019.EF, o zmianie decyzji nr 4/12 z 27 lipca 2012 r. znak WI-VIII.720.33.2011  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów – Jasło km 108+090 – 115+008”, zlokalizowanej w województwie małopolskim, powiecie dąbrowskim, gminie Dąbrowa Tarnowska w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gruszów Mały, Żelazówka oraz w gminie Olesno w miejscowościach: Swarzów i Oleśnica”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury. Ze względu na stan epidemii zaleca się kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl lub ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, telefonicznej 12 3921 671, a także korespondencji tradycyjnej – adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. W takim przypadku należy powołać się na znak sprawy: WI-XI.7820.1.55.2019.EF.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: z art. 95 ust. 3 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 ze zm.) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 10.

Wojewoda Malopolski Wojewoda Małopolski informuje, o zmianie decyzji dot. realizacji inwestycji drogowej, pn.: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej…”