Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dzieci w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska mają możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku podczas zajęć w szkole w roku szkolnym 2021/2022.

Pomoc w formie posiłku dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 900,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje że rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania w szkole na okres od 03.01.2022 r. do 23.06.2022r .

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole na okres od 03.01.2022r. do 23.06.2022r. wniosek o pomoc należy składać w wersji papierowej w siedzibie MOPSiWR lub elektronicznej wysyłając na adres e-mail: sekretariat@mopsiwr.pl

Wnioski w formie papierowej wraz z kompletem dokumentów należy wrzucić w zaklejonej kopercie do skrzynki korespondencyjnej, umieszczonej przed budynkiem MOPSiWR lub do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku MOPSiWR.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego w związku z COVID-19, panującą na terenie naszego kraju jak również Naszej Gminy zachęca się Państwa do składania wniosków w formie elektronicznej.

Wnioski na okres od 03.01.2022 r. do 23.06.2022 r. będą rozpatrywane sukcesywnie, po czym zakwalifikowane dzieci będą ujmowane na liście, która będzie aktualizowana i przekazywana do właściwej szkoły.

Druk wniosku można pobrać:

Wniosek o przyznanie pomocy w formie posiłku w szkole
Załącznik Wielkość
Wniosek o dożywianie dzieci w szkolach [PDF] 100.84 KB

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek od renty, odcinek od emerytury itp.);
  • osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Jak uzyskać pomoc w formie posiłku z pomocy społecznej?

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej – w myśl art.7 Ustawy o pomocy społecznej udziela się pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony)

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc w formie posiłku przysługuje osobie, która za pomocą własnych starań nie jest w stanie zapewnić dzieciom i młodzieży w okresie nauki szkolnej.

Aby uzyskać pomoc w tej formie należy złożyć wniosek do MOPSiWR. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z wnioskodawcą/rodziną w celu ustalenia aktualnej sytuacji materialno-bytowej rodziny.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest uzależnione od spełnienia wymaganych wymogów.