Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. zostały zatwierdzone stawki za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla Gminy Dąbrowa Tarnowska. Zostały zatwierdzone stawki za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla Gminy Dąbrowa Tarnowska. Ceny te kolejny rok pozostają na ustalonym uprzednio poziomie.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Cena za 1 m3 dostarczonej wody – 3,97 zł  + VAT
Opłata stała abonamentowa         –  4,63 zł + VAT
Opłata stała abonamentowa (wodomierz dodatkowy) – 3,13 zł + VAT
Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków – 7,30 zł + VAT

W dwóch poprzednik latach Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zmodernizowało stację stację ujęcia wody w Żabnie na kwotę prawie 5 mln zł. Zwiększono dobową produkcję wody z tego ujęcia z 2000  do 4000.
Tak duży wydatek nie skutkuje podwyższeniem stawek za dostarczanie wody i odbiór ścieków dla odbiorców.

Logo RPWiK DT Kolejny rok bez podwyżki wody i ścieków