Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska na 2022 rok”. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zaprasza do zapoznania się z projektem uchwały.
Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 27 grudnia 2021 r.  pisemnie na adres : Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej /w przypadku przesyłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, a nie data stempla pocztowego/, pocztą elektroniczną na adres: umdt@dabrowatar.pl, za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  20 grudzień 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 27 grudzień 2021 r.

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Uwagi powinny być zgłaszane przez organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym, jak również profilaktyką uzależnień na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Materiały dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,2034757,burmistrz-dabrowy-tarnowskiej-informuje-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-gminnego-programu-prof.html