Czy już korzystasz z portalu czy nadal jeszcze wszystkie sprawy związane ze zwierzętami gospodarskimi załatwiasz w biurze powiatowym ARiMR – możesz wziąć udział w Konkursie i wygrać atrakcyjne nagrody!
Zasady są proste. Wystarczy zrobić zdjęcie promujące korzystanie z portalu i przesłać je do ARiMR. Nagrodzone zostaną zdjęcia, w których kreatywność połączoną będą z jakością.
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 15 sierpnia.
IRZplus to przede wszystkim oszczędność Twojego czasu. Ten zaoszczędzony pozwoli Ci na korzystanie z nagród od nas. Są to: kosa spalinowa za zajęcie pierwszego miejsca, wiertarko-wkrętarka za zajęcie drugiego miejsca,
hamak za zajęcie trzeciego miejsca.
Pomysłodawcą Konkursu jest Łódzki Oddział Regionalny ARiMR. Regulamin konkursu▶️ https://cutt.ly/GpqU2Ul 

Konkurs IRZ big Małopolski Oddział Regionalny ARiMR ogłasza konkurs dla użytkowników portalu IRZplus.

REGULAMIN KONKURSU
„Rejestr bydła, owiec, świń czy kóz prowadzę z domu w IRZplus”

Niniejszy regulamin określa zasady, tryb oraz warunki konkursu „Rejestr bydła, owiec, świń czy kóz prowadzę z domu w IRZplus.”
Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs „Rejestr bydła, owiec, świń czy kóz prowadzę z domu w IRZplus”
Konkurs jest adresowany do posiadaczy zwierząt gospodarskich, zarówno tych korzystających już z Portalu IRZplus, jak i do tych, którzy rozpoczną korzystanie z tego narzędzia – dalej zwanych Uczestnikami.
Opublikowanie szczegółowych warunków Konkursu oraz niniejszego regulaminu nastąpi na portalu Społecznościowym Facebook na stronie: https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/ (zwanej dalej “Fanpage”) oraz w placówkach Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR (Oddział Regionalny w Krakowie oraz Biura Powiatowe).
Celem konkursu jest promocja korzystania z Portalu IRZplus przez jak największą liczbę beneficjentów.

 • 1 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Krakowie, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków – zwany dalej Organizatorem.

 • 2 CEL KONKURSU
 1. Celem konkursu jest promocja korzystania z Portalu oraz zachęcenie beneficjentów, którzy do tej pory nie użytkowali Portalu IRZplus, do skorzystania z tego Portalu.
 2. Uczestnik konkursu, który przed dniem rozpoczęcia konkursu, czyli przed 9 lipca – nie korzystał z Portalu – powinien rozpocząć użytkowanie Portalu IRZplus nie później niż do dnia, który jest przewidziany jako ostatni na nadsyłanie zgłoszeń przez Uczestników konkursu, czyli do 15 sierpnia.
 • 3 PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. wykonanie zdjęcia promującego korzystanie z Portalu IRZplus
 3. Wykonane zdjęcie należy przesłać w komentarzu do postu konkursowego zamieszczonego na profilu fb pod linkiem: https://cutt.ly/apqIdEB
 4. Uczestnik konkursu może przesłać JEDNO zdjęcie.
 5. Osoba przesyłająca zdjęcia pod postem konkursowym zobligowana jest do polubienia Fanpage https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/
 • 4 FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
 1. Wykonane zdjęcie należy przesłać w komentarzu do postu konkursowego zamieszczonego na profilu fb pod linkiem: https://cutt.ly/apqIdEB
 2. Autorzy nagrodzonych zdjęć zobowiązani będą podać następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – nr posiadanej siedziby stada,
  – nr telefonu oraz adres e-mail.
  oraz dołączyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu majątkowych praw autorskich oraz przetwarzaniu danych osobowych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Laureaci konkursu (zwycięzcy oraz ewentualne osoby wyróżnione) zostaną poproszeni o dostarczenie plików cyfrowych w pełnej rozdzielczości bezzwłocznie (w terminie 7 dni) po wyłonieniu nagrodzonych prac. W przypadku nie dostarczenia przez Laureata takich plików, Organizator może odstąpić od przyznania nagrody.
 2. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko JEDNO zdjęcie.
 •  5 UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikiem Konkursu może być posiadacz zwierząt gospodarskich, który:
 2. a) ma siedzibę swojego stada na terenie województwa małopolskiego,
 3. b) w momencie nadesłania zgłoszenia konkursowego jest posiadaczem zwierząt gospodarskich (bydła, owiec, świń lub kóz) i przystąpił do prowadzenia rejestru zdarzeń za pomocą portalu IRZplus.
 4. c) zaakceptował niniejszy Regulamin.
 5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, w tym również regulaminu Facebook.
 6. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 • 6 MIEJSCE i CZAS TRWANIA KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://cutt.ly/apqIdEB
 2. Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2020 r. do 15 sierpnia 2020 r., do godz. 23:59.
 3. Zgłoszenia nadesłane po terminie, bądź niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, zostaną odrzucone.
 • 7 NAGRODA

W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, za wykonanie najbardziej kreatywnego (i dobrego jakościowo) zdjęcia. Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień.

 • 8 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 2. Uczestnik konkursu, który przed dniem rozpoczęcia konkursu, czyli przed 9 lipca – nie korzystał z Portalu – powinien rozpocząć użytkowanie Portalu IRZplus nie później niż do dnia, który jest przewidziany jako ostatni na nadsyłanie zgłoszeń przez Uczestników konkursu, czyli do 15 sierpnia.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poziomu KREATYWNOŚCI i JAKOŚCI nadesłanych fotografii przez Uczestników Konkursu. Organizator zweryfikuje dodatkowo, czy Uczestnik Konkursu korzysta z Portalu IRZplus. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 4. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni: 1 zwycięzcę, 1 laureata II miejsca, 1 laureata III miejsca.
 5. Zwycięzcy nagród (i ewentualni wyróżnieni) zostaną ogłoszeni w publicznej informacji o wygranej zamieszczonej w formie posta na https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/ oraz w informacji umieszczonej w komentarzu do posta konkursowego https://cutt.ly/apqIdEB
 6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/prywatnej wiadomości z następującymi danymi:
 7. Imię i nazwisko
 8. adres korespondencyjny
 9. nr posiadanej siedziby stada
 10. numer telefonu/ adres mailowy
 11. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 12. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną dostarczone (wręczone) Uczestnikom w terminie, o którym laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora.
 13. W przypadku wysyłki nagrody na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny koszty przesyłki ponosi Organizator.
 14. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 • 9 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści zamieszczanych przez Uczestników, w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 • 10 PRAWA AUTORSKIE
 1. Zwycięzcy konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora majątkowe prawa autorskie do stworzonych przez siebie fotografii, co potwierdzają własnoręcznie podpisanym oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu.
 2. W razie naruszenia przez Uczestnika konkursu jakichkolwiek praw osób trzecich, ponosi on wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 • 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwane dalej: “rozporządzeniem” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa.
 2. Z administratorem Pani/ Pana danych osobowych można kontaktować się poprzez e-mail info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
 3. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazanych w pkt 2.
 4. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.)
 5. Zebrane dane osobowe na podstawie, o której mowa w pkt 4, będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji kolejnych etapów Konkursu.
 6. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przewarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT, wykonawcom kontroli na miejscu, wykonawcom uczestniczącym w procesie aktualizacji baz danych systemu LPIS.
 7. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 5. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do prowadzenia archiwizacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 09.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/, oraz w placówkach Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR (Oddział Regionalny oraz Biura Powiatowe).

Portal IRZ Małopolski Oddział Regionalny ARiMR ogłasza konkurs dla użytkowników portalu IRZplus.