Po kilku miesiącach procedury przetargowej najkorzystniejszą ofertę na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.
W środę 25 kwietnia 2018 r., po przebadaniu złożonych ofert, na kontynuację jej budowy w ciągu drogi krajowej nr 73, wyłoniono tą najkorzystniejszą. Złożyło ją konsorcjum polsko-węgierskie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. – (Lider) z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – (Partner) z Będzina i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – (Partner), które wyceniło budowę na ponad 102 mln zł. Oferty do przetargu złożyło 6 wykonawców. Przy wyborze oferty oprócz ceny, brano pod uwagę kryteria pozacenowe, które stanowiły 40 % punktacji. 

Najkorzystniejsza oferta uzyskała w maksymalną ilość punktów, w tym:

 • właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – 9 pkt,
 • równość podłużna nawierzchni – 8 pkt,
 • personel wykonawcy – 6 pkt, w tym:
 • dyrektor kontraktu – przedstawiciel wykonawcy – 3 pkt;
 • kierownik budowy – 3 pkt;
 • termin realizacji kontraktu – 12 pkt;
 • zagospodarowanie gruntu rodzimego – 5 pkt.

Obwodnica DąbrowyTarnowskiej 2016 Najkorzystniejsza oferta na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej wybrana. Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 obejmuje:

 • budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
 • wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
 • budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
 • wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
 • budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
 • budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
 • budowę lub przebudowę chodników,
 • oznakowanie i organizacja ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone, zgodnie z deklaracją konsorcjum w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Teraz jednak inni wykonawcy biorący udział w przetargu mają 10 dni na wniesienie ewentualnych odwołań od wyboru GDDKiA Oddziału w Krakowie.

W październiku budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner) przerwało prace. W piątek 20 października 2017 r zostało wysłane do wykonawcy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu : coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, ograniczył swoje działania na budowie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców.
Podpisanie umowy nastąpi jeszcze w maju 2018 r., a wejście w teren w czerwcu 2018 r.

 1Planorientacyjny-Dabrowa-Tarnowska-obwodnica.pdf (PDF, 2.53 MB)
1Planorientacyjny Dabrowa Tarnowska obwodnica GDDKiA Najkorzystniejsza oferta na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej wybrana.Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie