Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2020.1866), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wszczęciu 27 stycznia 2021 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840.20.2.2021.JF), na wniosek złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02‑337 Warszawa, adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ‑SYS­TEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola, działającego przez pełnomocnika Łukasza Rupika (pełnomocnictwo PO.015.1.2019.108 z 08.07.2019 r.) w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego o pozwoleniu na budowę Nr 39/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS z 27.10.2017 r. dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola – Opatowiec)”.

Zmiana decyzji dotyczy zmian zamierzenia budowlanego w zakresie:

  • Zmiany technologii budowy linii zasilającej ZZU Lisia Góra z napowietrzno – kablowej na kablową;
  • Zmiany miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych.

Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Lisia Góra, miejscowość Śmigno, jednostka ewidencyjna Lisia Góra, obręb ewidencyjny 0010 Śmigno, numery działek ewidencyjnych: 737/1, 737/2, 736, 735, 727, 726, 717, 713/1, 712/1.

Równocześnie Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 05 marca 2021 r. postanowienia Nr 33/W/2021 znak: WI-II.7840.20.2.2021.JF, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.256 ze zm.), w którym nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym, w terminie do 20 kwietnia 2021 r.

Na ww. postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.

Informuje się, że zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administra­cyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia.

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (we wszystkich budynkach urzędu).

Wobec powyższego materiał dowodowy w sprawie (w części, która może być zeskanowana) może zostać udostępniony w formie elektronicznej na wniosek doręczony przez operatora pocztowego bądź na adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP – adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka. Należy powołać znak sprawy: WI-II.7840.20.2.2021.JF.

W celu umówienia wizyty w urzędzie należy skontaktować się telefonicznie: nr kontaktowy 12 39 21 621, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godzinach 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Obwieszczenie podlega publikacji:

  • na tablicach ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);
  • na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych: Urzędu Gminy Lisia Góra, Urzędu Gminy Skrzyszów,  Urzędu Miejskiego w Żabnie, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędu Gminy w Oleśnie, Urzędu Gminy Tarnów, (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy);
  • w prasie o zasięgu ogólnopolskim

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Tarnowska obwieszczenie można znaleźć pod załączonym linkiem:
https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,1896432,obwieszczenie-wojewody-malopolskiego-o-wszczeciu-postepowania-o-zmianie-ostatecznej-decyzji-o-pozwol.html

 

Gazociąg PG T Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę