Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2020.1866), Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 27 kwietnia 2021 r. decyzji Nr 6/Z/2021, znak: WI-II.7840.20.2.2021.JF o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2017 r. nr 39/BZ/2017, znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu inwestorowi – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., pozwolenia na budowę obejmującego: „Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola – Opatowiec)” (…), na terenie województwa małopolskiego.

Zmiana decyzji dotyczy zmian zamierzenia budowlanego w zakresie:

 • Zmiany technologii budowy linii zasilającej ZZU Lisia Góra z napowietrzno – kablowej na kablową;
 • Zmiany miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych.

Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Lisia Góra, miejscowość Śmigno, jednostka ewidencyjna Lisia Góra, obręb ewidencyjny 0010 Śmigno, numery działek ewidencyjnych: 737/1, 737/2, 736, 735, 727, 726, 717, 713/1, 712/1.

Ww. decyzja z 27 kwietnia 2021 r, znak: WI-II.7840.20.2.2021.JF wydana została na wniosek złożony przez pełnomocnika Łukasza Rupika (pełnomocnictwo PO.015.1.2019.108 z 08.07.2019 r.) w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02‑337 Warszawa, adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ‑SYS­TEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola.

Na podstawie przepisów zawartych w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjachw zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2020.1866), doręczenie uważa się za dokonane na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy (legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, które podlega opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) mogą zapoznać się z wydaną decyzją (powołując znak sprawy: WI-II.7840.20.2.2021.JF) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 68 (telefon kontraktowy 12 39 21 621), w dniach
i godzinach pracy urzędu: poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30.

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (dotyczące m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie), zatem skan  decyzji może zostać udostępniony drogą elektroniczną.

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim zapewniony jest za pośrednictwem platformy ePUAP: /ag9300lhke/skrytka, adres e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl oraz telefonicznie. Bezpośredni  kontakt telefoniczny do osoby prowadzącej sprawę: 12 39 21 621.

Kontakt osobisty z pracownikami będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Obwieszczenie podlega publikacji:

 • na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej urzędu wojewódzkiego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 12 ust. 1, 1a i 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);
 • na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych oraz Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Lisia Góra, Urzędu Gminy Skrzyszów,  Urzędu Miejskiego w Żabnie, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Urzędu Gminy w Oleśnie,
  • Urzędu Gminy Tarnów, (art. 12 ust. 1 ww. ustawy);
  • w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 12 ust. 1, 1a i 2 ww. ustawy).

  Wojewoda Malopolski Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę