Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2020.256 ze zm.) oraz art. 11f. ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1474 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 108 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 1 lipca 2020 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego, znak: WI-XI.7820.1.55.2019.EF, o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 24/2020, znak: WI-XI.7820.1.55.2019 z 19 czerwca 2020 r. zmieniającej decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 4/12 znak: WI-VIII.7820.33.2011 z 27 lipca 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Kielce – Tarnów – Jasło km 108+090 – 115+008”, zlokalizowanej w województwie małopolskim, powiecie dąbrowskim, gminie Dąbrowa Tarnowska w miejscowościach: Dąbrowa Tarnowska, Gruszów Mały, Żelazówka oraz w gminie Olesno w miejscowościach: Swarzów i Oleśnica.

Treść obwieszczenia Wojewody Małopolskiego znajduje się w załączniku pdf.

PDF ICO1 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego