W zawiązku z działaniami zmierzającymi do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2 od jutra, czyli od 16 kwietnia każda osoba przebywająca w miejscu publicznym będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa!
Zasłanianie ust i nosa będzie obowiązkiem dla każdego i przy każdym wyjściu z domu – niekoniecznie nawet przy użyciu maseczki – może to być szalik czy chusteczka.

 W jakich miejscach zasłaniać twarz?

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
  • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż.

Kto i w jakich przypadkach będzie zwolniony z tego obowiązku?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązku  zakładania maseczek nie stosuje się w następujących przypadkach:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1osoba albo 1 osoba z dzieckiem,
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, nie-pełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4 ust.1pkt14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art.4 ust.1 pkt8 i 9tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt25 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6)duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
7)żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Ponadto: Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust.1 ww. rozporządzenia, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług wdanym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.”

Jaka kara za brak zakrycia ust i nosa?

Policja w kwestii zakrywania ust i nosa działać będzie w oparciu o Kodeks wykroczeń. Wszystkie mandaty są nakładane w trybie art. 54. Artykuł ten mówi o niestosowaniu się do powszechnie obowiązujących nakazów czy zakazów bądź ograniczeń. To samo dotyczyć ma maseczek.

maseczki 2 1200x1200 Od jutra obowiązkowe maseczki! maseczki 3 1200x1200 Od jutra obowiązkowe maseczki! maseczki 4 1200x1200 Od jutra obowiązkowe maseczki! maseczki 1200x1200 Od jutra obowiązkowe maseczki!Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

IMG 20200416 WA0000 Od jutra obowiązkowe maseczki!