W oparciu o § 3 Regulaminu organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska Uchwały Nr XXX/511/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

Zgodnie z § 3 wyżej wskazanego Regulaminu do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska wchodzi 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokonują zgłoszenia kandydata, na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać tylko jednego kandydata.

Wybór członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wskazanych przez organizacje pozarządowe następuje w drodze losowania zgodnie z procedurą wskazaną w § 5 ust. 7 Regulaminu.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska, w BIP Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Formularz zgłoszenia Kandydata wraz z oświadczeniem do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego podpisana przez kandydata oraz osoby uprawnione do reprezentowania organizacji trzeba dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34 do dnia 06.12.2021r.

Formularz zgłoszenia
kandydata na członka Rady Działalności  Pożytku Publicznego
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska

Word ico Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w sprawie naboru kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska

 

Oświadczenie
kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska  o wyrażeniu zgody na kandydowanie

Word ico Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w sprawie naboru kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Dąbrowa Tarnowska