TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2023 roku.

 Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców, że w dniu  31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2019. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz.2017 ze zm.) oraz  rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.)   Rada Miejska  w Dąbrowie Tarnowskiej   jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024-2027.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)     jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)       nie przekroczył 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)       adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)       radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)       duchowni;

7)       żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)       funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)       radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi  właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,  w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba , której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest poniżej.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

– 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie   dowodu  osobistego,
–  informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
– oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , a także, że władza rodzicielska nie została mu  ograniczona  ani zawieszona,
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie,   inną organizację społeczną lub zawodową należy dołączyć aktualny odpis KRS , albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w
Tarnowie   z dnia 25 kwietnia 2023 roku Rada  Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej   na nową kadencję będzie wybierała ławników :

1)  do orzekania  w Sądzie  Okręgowym  w  Tarnowie                                                                      –   3 osoby

2)  do orzekania w  Sądzie Rejonowym  Tarnowie  w sprawach z zakresu prawa pracy
–  1 osoba

3)  do  orzekania w Sądzie  Rejonowym  w Dąbrowie Tarnowskiej                                               –  2 osoby

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej   po upływie terminu   tj. do 30 czerwca 2023 r. pozostawia się bez  dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej   ul. Rynek 34,  (dziennik podawczy)  w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30  w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru oraz wyborów  można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w  Dąbrowie Tarnowskiej  pod numerem  tel.: (14)  642 27 75 wew. 108

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Załączniki do pobrania:

Karta-zgloszenia

Oswiadczenie

Lista-poparcia

Wyciag_z_ustawy__z_dnia_27_lipca_2001_r._-_Prawo_o_ustroju_sadow__powszechnych