Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 16 kwietnia  2021 r. (piątek) do godz. 15.00-tej.
  • w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 pok. Nr 20 (Sekretariat)
  • lub pocztą na adres : Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 pok. Nr 20 (liczy się data wpływu oferty do urzędu).

OFERTA powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert   na wsparcie realizacji zadania publicznego-2021”, a ponadto wpisać pełną nazwę oferenta/-ów, adres oferenta/-ów, tytuł zadania i dopisek „NIE OTWIERAĆ”.

  1. Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.
  2. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej – ZARZĄDZENIE Nr 48.804.2021 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09 marca 2021r.