Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 31 marca 2023r. (piątek) do godz. 15.30-tej.
  • w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 Dziennik Podawczy (parter)
  • lub pocztą na adres : Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 Dziennik Podawczy (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

OFERTA powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego-2023”, a ponadto wpisać pełną nazwę oferenta/-ów, adres oferenta/-ów, tytuł zadania i dopisek „NIE OTWIERAĆ”.

  1. Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.
  2. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

Wszystkie informacje i formularze dostępne w Zarządzeniu 55.1843.2023 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28.02.2023 w sprawie: ogłoszenia otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.