Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2023 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 31 maja 2023 r. (środa) do godz. 15:30.

  • w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 Dziennik Podawczy (parter)
  • lub pocztą na adres : Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 Dziennik Podawczy (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

OFERTA powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego-2023”, a ponadto wpisać pełną nazwę oferenta/-ów, adres oferenta/-ów, tytuł zadania i dopisek „NIE OTWIERAĆ”.

Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.
Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

Wszystkie informacje oraz załączniki dostępne w: ZARZĄDZENIU NR 120.1908.2023 BURMISTRZA DĄBROWY TARNOWSKIEJ Z DNIA 09.05.2023 W SPRAWIE: OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W SFERZE ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH I PATOLOGICZNYCH POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.