We wtorek 28 maja 2019r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczął wypłatę środków otrzymanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na zasiłki celowe do 6 tysięcy zł. dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń atmosferycznych, które wystąpiły w maju 2019r. tj. powodzi. Otrzymaną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie łączną kwotę w wysokości 90 500,00zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych na przeciwdziałanie i usunięcie skutków zdarzenia posiadającego znamiona klęski żywiołowej tj. powodzią, która miała miejsce  w dniach 21-22.05.2019r. przyznawanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn.zm.) z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych dla 20 rodzin. Realizacja zasiłków następuje w formie przelewów na podane konta przez poszkodowanych oraz w kasie MOPSiWR.