Polski Ład wprowadził ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Przeczytaj, jakie ulgi od będą wspierać innowacje w przedsiębiorstwach od 2022 roku, a z których możesz skorzystać, jeśli szukasz nowych rynków dla swoich produktów.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnejwprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera koszty poniesione na etapie testowania nowego produktu, przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i sprzedażą.

Ulga jest dla firm, które opracowują nowe produkty, dotąd nie oferowane na rynku, wyróżniające się wydajnością techniczną, użytecznością i funkcjonalnością. Ulgę będzie można jednak zastosować nie tylko w najbardziej zaawansowanych innowacjach, takich jak konstrukcja elektrycznego samochodu czy hybrydowego pociągu. Wystarczy, że produkt będzie nowością w skali firmy i że dzięki niemu przedsiębiorca rozwinie swoją ofertę i zdobędzie nowe rynki zbytu.

Nowy produkt, to produkt który powstał w wyniku prowadzonych przez przedsiębiorcę prac badawczo-rozwojowych (prac B R).Produkcja próbna nowego produktu to etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych. W trakcie produkcji próbnej można wykonać próby i testy, przed produkcją na masową skalę. Obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia masowej produkcji nowego produktu.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez produkt certyfikatów i zezwoleń potrzebnych, żeby zacząć go sprzedawać.

Z ulgi na prototyp mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może jednak w danym roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.

Koszty produkcji próbnej nowego produktu to:

 • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli między innymi wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia
 • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu to:

 • badania, ekspertyzy
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa
 • uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia
 • badania cyklu życia produktu
 • systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty produkcji próbnej nowego produktu lub koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w tym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – może dokonać zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulga na robotyzację przemysłową

Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, żeby usprawnić produkcję. Ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym.

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w tym roku.

Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026, czyli po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2022.

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).
Robotami przemysłowymi są automatycznie sterowane i programowane, wielozadaniowe maszyny posiadające właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.
Maszynami i urządzeniami peryferyjnymi do robotów przemysłowych są w szczególności jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu, pozycjonery jedno- i wieloosiowe, tory jezdne, słupowysięgniki, obrotniki, nastawniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze, złącza kolizyjne, efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

 • nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,
 • obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.

Koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację to:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, to jest czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe)
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych (czujników i kamer)
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz ww. środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację. Przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z ulgi, muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania podatkowego wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały przedsiębiorcy zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.

Jeżeli w danym roku podatkowym przedsiębiorca poniósł stratę, albo dochód jest niższy od kwoty przysługującego odliczenia, ulgę można rozliczyć w kolejnych sześciu latach podatkowych, w którym przedsiębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które przedsiębiorca poniósł, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu. Są to koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Produkty to rzeczy wytworzone przez przedsiębiorcę.

Maksymalnie w danym roku podatkowym można odliczyć 1 mln zł.

Z ulgi na ekspansję zagraniczną mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warunkiem, że od końca roku, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów w okresie kolejnych dwóch lat podatkowych:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w kolejnym roku lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów to koszty:

 • uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, w tym zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Przedsiębiorca może odliczyć ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w danym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników polega na możliwości odliczenia od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B R), których przedsiębiorca nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym, ponieważ w danym roku podatkowym poniósł stratę, albo wysokość przysługującej mu ulgi przekraczała wysokość osiągniętego dochodu.

Z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga przysługuje od dochodów (przychodów) pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi muszą prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności B+R.

Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy dzieło oraz z tytułu praw autorskich.

Wysokość odliczenia wynosi:

 • iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty niedoliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-36)
 • iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • iloczyn stawki podatku CIT oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)
PrzykładPrzedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym w danym roku podatkowym poniósł stratę i nie odliczył 4000 zł ulgi na działalność B+R. W zeznaniu podatkowym za ten rok może wykazać ulgę do odliczenia od zaliczek od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników w kwocie 760 zł.

Przedsiębiorca może odliczyć ulgę na innowacyjnych pracowników począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożył swoje zeznanie podatkowe. Odliczenie stosuje do końca roku podatkowego, w którym złożył zeznanie z wykazaną kwotą ulgi na innowacyjnych pracowników.

PrzykładPodatnik, który złożył zeznanie podatkowe za rok 2022 w kwietniu 2023 roku, może rozliczać ulgę (pomniejszyć zaliczki na podatek za innowacyjnych pracowników) w kolejnych miesiącach: od maja do grudnia 2023 roku.

Ulgi nie mogą stosować podatnicy, którzy korzystają z prawa do zwrotu gotówkowego uregulowanego w uldze B+R.

W przypadku utraty prawa do ulgi przedsiębiorca musi zwrócić jej wartość. Może tak się stać, jeśli błędnie ją zastosował, na przykład gdy skorzystał ze zwrotu gotówkowego z tytułu ulgi B+R, a następnie skorzystał z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników.

Łączne stosowanie ulg B+R i IP-Box i rozszerzenie ulgi B+R i

Od 2022 roku przedsiębiorca, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP Box) oraz ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R, będzie mógł stosować obie ulgi jednocześnie.

Komercjalizacja wyników prac B+R to takie wykorzystanie tych wyników, żeby osiągnąć korzyści finansowe na rynku. Może to być na przykład sprzedaż wyników B+R czy udzielenie licencji.

Z ulg B+R oraz IP Box mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga na działalność-rozwojową, czyli ulga na B+R polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z działalnością innowacyjną. Odliczeniu podlegają koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową wskazane w ustawie o PIT albo ustawie o CIT. Wysokość odliczenia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz od tego czy firma ma status centrum badawczo-rozwojowego.

Ulga IP Box polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (na przykład patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności B+R przedsiębiorcy. Jeżeli firma w Polsce dysponuje prawami własności intelektualnej, na przykład posiada patent na wynalazek, to zyski z nich są opodatkowane stawką 5%.

Przeczytaj:

Dodatkowo, w przypadku ulgi B+R od 2022 roku kwota przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych zwiększy się do 200% dla:

 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami
 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego będących dużymi przedsiębiorcami
 • pozostałych podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.