Pomoc na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedzib stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń w okresie obejmującym sprzedaż świń w danym kwartale, począwszy od czwartego kwartału 2020 r do końca IV kwartału 2021 r.
ARiMR od 27 stycznia 2022 r. rozpoczyna kontynuację naboru wniosków o pomocy dla producentów świń z terenów objętych restrykcjami w związku z ASF.

Nabór prowadzony w 2022 r. jest realizowany zgodnie z przepisami § 13zl i § 13zla rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – tj. w szczególności z uwzględnieniem zmian przepisów wprowadzonych na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji (Dz. U. poz. 45).

Informacja o programie została opublikowana przez Komisję Europejską pod numerem SA.101492, zgodnie z przepisami art. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W związku z ww. przepisami producenci świń, którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. wnioski o przyznanie pomocy finansowej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu ze sprzedaży świń.

Pomoc będzie mógł otrzymać producent świń:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014,
 3. który utrzymuje lub utrzymywał świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:
 1. wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE, lub
 2. w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.),

lub

 1. zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta w okresie obejmującym kwartalne okresy sprzedaży świń, od IV kwartału 2020 r. do IV kwartału 2021 r. w których producent świń uzyskał obniżone dochody, tj. kontynuacja naboru wniosków umożliwia dodatkowo na złożenie wniosku na IV kwartał 2021 r. oraz okresy 12 miesięczne tj. od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. oraz od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021.

Kwota pomocy

Kwota pomocy udzielanej na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada, o której mowa w §13zl  ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale wskazanym we wniosku, i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w:

 1. kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie albo
 2. ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

Według zmienionych przepisów rozporządzenia, wyliczenia obniżenia dochodu (w przypadku wniosków o pomoc za dany kwartał) dokonuje się w następujący sposób:

 • w przypadku gdy liczba świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, jest wyższa o 10% od liczby świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest obliczana wysokość pomocy zgodnie ze sposobem określonym w §13 zl ust. 11 ww. rozporządzenia do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10%,
 • w przypadku gdy liczba świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, jest mniejsza niż liczba świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest obliczana wysokość pomocy zgodnie ze sposobem określonym w §13 zl ust. 11 ww. rozporządzenia do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się liczbę świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany ten wniosek.

Kwota pomocy, stanowi sumę kwot obniżonego dochodu w poszczególnych kwartałach objętych wnioskiem.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2022 r., dla wniosków składanych od 2022 r. został ustanowiony odrębny sposób wyliczania obniżenia dochodu w przypadku producentów świń, którzy zmienili kierunek produkcji świń w danej siedzibie stada w okresie krótszym niż ostatnie trzy lata przed złożeniem wniosku. Do obliczenia wysokości pomocy w takim przypadku przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania świń albo zmiany kierunku produkcji świń do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc będzie udzielana na warunkach określonych w art. 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, z późn. zm.).

Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta świń wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został:

– złożony w kancelarii BP, lub

– nadany za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska), lub

– wysłany przez platformę ePUAP, lub

– umieszczony we wrzutni (jeżeli w danym BP ARiMR funkcjonuje taka forma składania dokumentów).

Do wniosku producent świń jest zobowiązany załączyć między innymi kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy (objęty wnioskiem) oraz kopie umów, jeżeli na ich podstawie została dokonana sprzedaż.

Dane zawarte we wniosku i wynikające ze złożonych dokumentów dotyczące ilości sprzedanych sztuk świń muszą być spójne z danymi w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ) prowadzonym przez ARiMR.

Pomoc nie przysługuje producentowi świń do świń:

 1. do których przyznano mu pomoc finansową ze środków krajowych, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi lub
 2. które sprzedał w ramach działalności w zakresie:
 1. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, lub
 2. obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej w lit. a, lub
 3. prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. e ustawy wymienionej w lit. a, lub
 4. prowadzenia rzeźni, lub
 5. prowadzenia zakładu przetwórczego w rozumieniu pkt 58 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy, lub
 6. prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia Komisji wymienionego w lit. e.

W przypadku wniosków składanych w 2022 r. dodatkowo, zgodnie z przepisami wprowadzonymi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2022 r., pomoc nie przysługuje do świń:

 • które zostały sprzedane innemu producentowi świń, z wyłączeniem świń do ukończenia 10 tygodnia życia lub
 • które nie były przetrzymywane w danej siedzibie stada co najmniej 85 dni przed sprzedażą.

Szczegółowe informacje o zasadach wypełniania wniosku i ubiegania się o pomoc zostały zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku oraz bezpośrednio w treści formularza wniosku.

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu ze sprzedaży świń wszczętych i niezakończonych przed dniem 19 stycznia 2022 r. ostateczną decyzją, stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Więcej informacji w punktach informacyjnych w Biurach Powiatowych i w Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

Materiały

Nabór 2022. Wzór wniosku w formacie Excel
ASF​_Wniosek​_2022​_www.xlsx 0.17MB
Nabór 2022. Wzór wniosku w formacie PDF
ASF​_Wniosek​_2022​_www​_PDF.pdf 1.22MB
Nabór 2022. Instrukcja wypełniania wniosku
ASF​_2022​_Instrukcja​_wypełniania​_wniosku​_www​_.pdf 0.27MB