Gospodarka odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
– prawo miejscowe –

kubelki pasek <cent /><b>Gospodarka odpadami komunalnymi<br>na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska<br> prawo miejscowe </center></b>

Uchwała Nr XIX/209/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

kubelki pasek <cent /><b>Gospodarka odpadami komunalnymi<br>na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska<br> prawo miejscowe </center></b>

Uchwała Nr XIX/210/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

kubelki pasek <cent /><b>Gospodarka odpadami komunalnymi<br>na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska<br> prawo miejscowe </center></b>

Uchwała Nr XIX/211/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

kubelki pasek <cent /><b>Gospodarka odpadami komunalnymi<br>na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska<br> prawo miejscowe </center></b>

Uchwała Nr XIX/212/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska.

kubelki pasek <cent /><b>Gospodarka odpadami komunalnymi<br>na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska<br> prawo miejscowe </center></b>

Uchwała Nr XIX/213/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska.

kubelki pasek <cent /><b>Gospodarka odpadami komunalnymi<br>na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska<br> prawo miejscowe </center></b>