Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. “Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787), przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Dąbrowa Tarnowska, którego realizacja planowana jest od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. Poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie. Niedozwolone jest podwójne finansowanie tego samego wydatku związanego z realizacją usług asystenta, zarówno w ramach niniejszego Programu, jak i w ramach innych programów czy projektów.

W ramach Programu będą pokrywane koszty związane z realizacją usług asystenta. Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienie takiego wsparcia w ramach Programu.

Powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do dnia 20.10.2021 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel 14 657 83 83, email sekretariat@mopsiwr.pl.

W razie pytań lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panią Ewą Borek Kierownikiem Działu Wsparcia Rodziny MOPSiWR, dzwoniąc na nr tel 14 657 83 83, lub wysyłając email na adres: e.borek@mopsiwr.pl lub pracownikami socjalnymi Zespołu – Sekcji ds. Usług, nr tel. 14 657 83 83.

Link do programu https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Kartę zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 stanowiąca załącznik nr 8 Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, można uzyskać w siedzibie MOPSiWR lub pobrać:

Lp. Nazwa Wielkość
Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 [DOCX] 32.95 KB

którą należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej osobiście wrzucając do skrzynki zamieszczonej na budynku MOPSiWR lub elektronicznie wysyłając na adres email: sekretariat@mopsiwr.pl w terminie do 20.10.2021 r.

znaki strona www flaga pl i godlo Program Asystent osoby niepełnosprawnej – edycja 2022