Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie realizuje projekt pn. “Pomocna dłoń” skierowany do osób niesamodzielnych i ich opiekunów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest organizowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi jak najdłużej w miejscu zamieszkania w otoczeniu rodziny w trakcie realizacji projektu w okresie 07.2018-06.2023 ośrodka oferującego kompleksowe wsparcie dla opiekunów i osób niesamodzielnych mieszkających na terenie subregionu tarnowskiego.

Rezultatem projektu jest utworzenie w budynku Mościckiego Centrum Medycznego, Ośrodka Opieka Zastępcza oferującego całodobowy, bezpłatny 2-tygodniowy pobyt dla 370 osób niesamodzielnych. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie również w środowisku domowym podczas jednorazowej wizyty pielęgniarki środowiskowej 30 osób niesamodzielnych wraz z opiekunami. Łącznie 400 opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych skorzysta z praktyk opiekuńczych i szkoleń.

W ramach projektu działa całodobowe doradztwo telefoniczne – infolinia tel. 146880599. Wsparcie poprzez infolinię ma na celu ułatwienie dostępu do wiedzy opiekuńczej oraz zwiększenie dostępu opiekunów nieformalnych do informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, możliwości dofinansowań, korzystania ze świadczeń. W okresie realizacji projektu przewiduje się udzielenie 3240 indywidualnych porad telefonicznych. Działania informacyjno-edukacyjne w ramach infolinii kierowane są także do kadr różnych systemów (pracownicy medyczni, opieka społeczna i socjalna) związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi.

Kolejnym działaniem w ramach projektu są bezpłatne, jednodniowe szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych prowadzone przez pielęgniarki i fizjoterapeutów dla grup 15 osobowych w formie teoretycznego wykładu jak i praktycznych ćwiczeń. Szkolenia przeprowadzane są m.in. w zakresie: sposobów organizowania domowej opieki, pielęgnacji oraz metod rehabilitacji domowej. Odbywają się cyklicznie w okresie trwania projektu.

Zadaniem projektu jest uwzględnienie indywidualnych potrzeb opiekunów osób niesamodzielnych poprzez czasowe odciążenie w opiece nad osobą niesamodzielną oraz kompleksowe, interdyscyplinarne i odpowiadające na potrzeby wsparcie mające na celu poprawę kompetencji opiekuńczych, a tym samym podniesienie jakości opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi.

Ważny aspektem projektu jest portal internetowy skierowany do opiekunów osób niesamodzielnych, który zawiera forum, materiały e-learningowe. Ponadto na portalu zawarte są informacje na temat organizacji opieki domowej, postępowania przy określonych chorobach, ośrodkach dziennej opieki i innych miejscach oferujących wsparcie osobom niesamodzielnym i ich opiekunom, możliwości dofinansowań oraz świadczeń. Portal umożliwia także kontakt opiekunów między sobą, tworząc wirtualną grupę wsparcia.

Projekt realizowany jest przez Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie w partnerstwie z Gminą Tarnów, Gminą Wierzchosławice oraz Stowarzyszenie eMagra.

Wartość projektu: 4.193.283,46 zł
Wkład Europejskich Funduszy Społecznych: 3.564.290,94 zł

Więcej informacji na stronie: https://www.mcm.net.pl/pomocnadlon2

Pomocna dłoń plakat v2 Projekt Mościckiego Centrum Medycznego Pomocna Dłoń dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów