Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina że od 1 kwietnia 2020r.  uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na  terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z Uchwały Nr XIX/210/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i wynosi 27 zł/ osobę/m-c.
Opłata została ustalona jako iloczyn stawki opłaty oraz ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Zwalnia się w  części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia to 2 zł od osoby miesięcznie, czyli w takim przypadku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25 zł/ osobę/m-c. Aby skorzystać z wyżej wymienionej ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, konieczne jest złożenie stosownej deklaracji. Z chwilą obowiązywania deklaracji uwzględniającej kompostowanie, odpady biodegradowalne nie powinny być wystawiane do odbioru. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości  oddaje odpady BIO mimo deklaracji o kompostowaniu,  Burmistrz wyda decyzję, o utracie prawa do przedmiotowego zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna.    

W przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny zostanie naliczona opłata podwyższona za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 108 zł/ osobę/ m-c/.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

  • za I kwartał – styczeń, luty i marzec – 15 kwietnia danego roku,
  • za II kwartał – kwiecień, maj i czerwiec – 15 lipca danego roku,
  • za III kwartał – lipiec, sierpień i wrzesień – 15 października danego roku,
  • za IV kwartał – październik, listopad i grudzień – 30 grudnia danego roku.

Opłatę można uiścić przelewem na rachunek bankowy:
69 9462 0003 2001 0000 4226 0057
lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej lub u sołtysów.

Informację dot. gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej pokój nr 2  lub pod nr tel. 14 642 27 75 i 14 644 21 17 w godzinach pracy Urzędu.                                                                    

  1. Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiany liczby mieszkańców),
  2. Obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy zagospodarowują odpady „BIO” we własnych przydomowych kompostownikach. Złożenie deklaracji jest konieczne, aby skorzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.dabrowatar.pl.  Składanie deklaracji możliwe jest w formie elektronicznej (deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) lub po wydrukowaniu i wypełnieniu formularza, deklarację można wrzucić do urny wystawionej przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w godzinach  pracy.

Graniczny termin złożenia deklaracji aby skorzystać z ulgi od 1 kwietnia 2020 r. dot. kompostowania bioodpadów to 30 czerwca 2020r.

druk deklaracji do pobrania1 Przypominamy o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych.