Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 maja 2020 r. upływa termin wnoszenia opłat  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie  z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,
31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie ratę opłaty powiększoną o 30% tej opłaty (art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Opłatę w należnej wysokości i nieprzekraczalnym terminie należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej lub wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej  nr  02 9462 0003 2001 0000 4226 0002 .