Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o wystąpieniu dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, na terenie powiatu gorlickiego. W związku z powyższym apeluje się do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego należą:

  • zabezpieczenie budynków,
  • w których utrzymywany jest drób, przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa,
  • zabezpieczenie pasz i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
  • nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego, przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom.