Rejestr Danych Kontaktowych osób fizycznych prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji. Przekazanie danych osobowych do RDK przez osobę, której dane dotyczą jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę. Przekazane do RDK dane osoba, której dane dotyczą może je w każdej chwili usuną bądź dokonać zmiany przekazanych danych w zakresie numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej. Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych(SRP). Do tej pory do RDK dołączyło ponad 3,5 miliona Polaków.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach rejestru RDK jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego albo o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).Film promocyjny RDK (rdk_obywatel.mp4) oraz pozostałe materiały promocyjne dostępne są na platformie e-learningowej: https://szkolenia.obywatel.gov.pl, w zakładce: Do pobrania -> Materiały Promocyjne -> RDK. Dostęp do materiałów jest możliwy po zalogowaniu. W razie pytań Ministerstwo prosi o kontakt mailowy na adres: projekt.srp@mc.gov.pl i drogą zwrotną udzieli odpowiedzi.

RDK INSTA 1200x1200px Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Jakie dane gromadzi RDK?

  1.       imię i nazwisko;
  2.       numer PESEL
  3.       numer telefonu komórkowego
  4.       adres poczty elektronicznej

Kto może przekazać dane do RDK?
Dane do RDK może przekazać:

  1. Osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  2. Osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego

Dane do RDK można wprowadzić osobiście lub za pośrednictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie.

Co załatwisz przy pomocy RDK?
Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o:

  • dokumentach gotowych do odbioru,
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez ciebie sprawach urzędowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2294/1

RDK WWW 940x788px Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)