Rozpoczęto rekrutację do projektu pt.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży “Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej na 2021 rok. Projekt obejmuje wsparciem dzieci i młodzież do 18 roku życia i ich rodziny (rodzice lub opiekunowie) z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska. Inicjatywa ta w szczególności nakierowana jest na pomoc rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Zgłoszenia dzieci do placówki dokonują rodzice/opiekunowie prawni składając: formularz zgłoszenia oraz wymagany komplet dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną (oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie).

Spośród złożonych formularzy zgłoszenia Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji warunków udziału w projekcie wybierze grupę 15 dzieci/młodzieży do 18 roku życia, którzy wraz z rodzicami/opiekunami zostaną objęci wsparciem. Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

W ramach rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans oraz niedyskryminacji.
W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19, wypełniony formularz zgłoszeniowy można dostarczyć poprzez pozostawienie w skrzynce pocztowej znajdującej się przy budynku MOPSiWR od strony parkingu.

Formularz zgłoszenia dziecka można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, przy ul. Kościuszki 15A, w godzinach pracy Ośrodka. Można je także pobrać i wydrukować.

Załączniki
Lp. Nazwa Rozmiar
1. Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży “JUTRZENKA” w Dąbrowie Tarnowskiej [WERSJA EDYTOWALNA – DOCX] 139.12 [KB]
2. Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży “JUTRZENKA” w Dąbrowie Tarnowskiej [PDF] 392.87 [KB]
3. JUTRZENKA – Regulamin Rekrutacyjny [PDF] 258.80 [KB]
4. JUTRZENKA – Regulamin Organizacyjny [PDF] 290.13 [KB]

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie do 30 stycznia 2021r. w godz. pon. 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:30 do 15:30

Projekt pt.: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży “Jutrzenka” w Dąbrowie Tarnowskiej współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

logo kolor Rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego Jutrzenka na 2021 rok