Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przedstawia informacje o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022. Okres od końca stycznia do końca marca jest czasem głównego postępowania rekrutacyjnego. Uzupełniające postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w sierpniu 2021 r.

PRZEDSZKOLA
Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Dąbrowa Tarnowska.
W przypadku gdy po złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przedszkole/oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
W przypadku gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 Termin

L. p. Czynności  postępowania rekrutacyjnego Termin                         w postępowaniu rekrutacyjnym Termin                         w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola/
oddziału przedszkolnego
deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym
25 stycznia – 7 lutego 2021 r. ——————
2.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym
o przyjęcie do:
Ø     przedszkola;
Ø     oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
15 lutego – 1 marca 2021r.
do godz. 15.00
16 – 20
sierpnia 2021r.
do godz. 15.00
3.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy
2 – 4 marca
2021r.
23 – 24  sierpnia 2021r.
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
5 marca 2021r.o godz. 14.00 25 sierpnia 2021r.
do godz. 12.00
5.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia
8 –  19 marca 2021r. 26 – 27sierpnia 2021r.
do godz. 15.00
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
24 marca 2021r.o godz. 14.00 30 sierpnia 2021r.do godz. 13.00

1 Przedszkolaki Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Kryteria
Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe:

  1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  1. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Obowiązują kryteria przyjęte Uchwałą NR XXVII/371/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Dąbrowa Tarnowska jest organem prowadzącym:

L.p. Kryterium Wartość kryterium
w punktach
1. Dziecko dwojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym; kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica samotnie wychowującego dziecko. 50
2. Do przedszkola lub oddziału przedszkolnego uczęszcza rodzeństwo kandydata. 15
3. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi więcej niż 5 godzin. 10
4. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców. 5
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 80

SZKOŁY
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie złożonego zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. (art. 151, ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe).

Jeżeli po przyjęciu zgłoszeń dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Jeżeli po przyjęciu przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Terminy

L.p Czynności  postępowania
rekrutacyjnego
Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły zgłoszenia o przyjęcie do klasy I.
25 stycznia – 19 lutego 2021 r. do godz. 15.00 ———————-
2.
Złożenie wniosku przez rodziców dzieci niezamieszkałych w obwodzie danej szkoły o przyjęcie do szkoły podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
1 – 12 marca 2021r. do godz. 15.00 16 – 20
sierpnia 2021r.
do godz. 15.00
3.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
15 – 18 marca
2021r.
23 – 24  sierpnia 2021r.
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
19 marca 2021r.
o godz. 12.00
25 sierpnia 2021r.
do godz. 12.00
5.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia
22 –  29 marca 2021r. 26 – 27sierpnia 2021r. do godz. 15.00
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły podstawowej
30 marca 2021r.o godz. 13.00  30 sierpnia 2021r.do godz. 13.00

 

Testowanie nauczycieli Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022
Kryteria

Zgodnie z art. 133 ustawy Prawo oświatowe.

  1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący

Obowiązują kryteria przyjęte Uchwałą Nr XXVII/371/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Dąbrowa Tarnowska jest organem prowadzącym:

L.p. Kryterium Wartość kryterium
w punktach
1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej szkole. 10
2. Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie  szkoły. 7
3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki. 3
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 20

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w przedszkolach i szkołach.

Dąbrowa Tarnowska MOM Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022