Uchwałami Nr XXXVIII/391/21, Nr XXXVIII/392/21 i Nr  XXXVIII/393/21   Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30  listopada 2021  r. uchwaliła stawki podatkowe na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022 rok. Dotyczą one: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych.
Stawki podatkowe w porównaniu z 2021 r. nieznacznie wzrosły, nie przekraczając jednak stawek  ustalonych przez Ministra Finansów, ogłoszonych 22 lipca 2021 r.  w obwieszczeniu Ministra   Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 724).
W związku z powyższym Rada Miejska nieznacznie podniosła stawki podatku od nieruchomości  na 2022 r., stosując stawki preferencyjne dla budynków lub ich części związanych z działalnością produkcyjną oraz usługową.

Przed podjęciem Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości jej projekt został przesłany celem wyrażenia stanowiska dotyczącego przejrzystości zasad udzielania pomocy w ramach pomocy de minimis do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie. W uchwale są zastosowane preferencyjne stawki od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej, a także od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w wyżej wymienionych zakresach.

1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,80 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych
5,17 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30 zł od 1 m2 powierzchni
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2018 poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,40 zł  od 1 m2  powierzchni
2. Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że: 21,00 zł od m2 powierzchni użytkowej
a) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej
17,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD 13,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł od  1 m2 powierzchni użytkowej
5. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
6. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że: 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
a) garaży i budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 5,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) stajni, stodół, – związanych z produkcją rolną położonych na gruntach, które nie stanowią gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym 3,58 zł od m2
powierzchni użytkowej
7. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

  • grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu,
  • grunty sklasyfikowane  w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (oznaczone symbolem  dr ), stanowiące dojazd do gruntów gospodarstw rolnych,
  • budynki lub ich części oraz grunty w zakresie pomocy społecznej zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Zwolnienia, o których mowa  w  ust 1 lit a, b ,c i d, nie obejmują gruntów, budynków  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienia te obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

Ponadto, na koniec września Uchwałą NR VIV/151/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zatwierdzono zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe, która na mocy  Uchwały zmieniającej  Nr XXVI/281/20  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  z dnia 26 listopada 2020 r.,  obowiązuje   do 31 grudnia 2023 roku.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2022 r. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów  będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wyniosła  61,48 zł za 1 dt.

Średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2022 r. została obniżona z kwoty 61,48 zł. za 1 dt do kwoty 55,00 zł. za 1 dt.

Stawki podatku od środków transportowych na 2022  r. zostały podwyższone o ok. 8 % w stosunku do 2021 r.  we wszystkich  kategoriach przedmiotów opodatkowania.

Uchwały wchodzą w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.

Uchwały dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,m,344302,2021.html