Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałami Nr LII/504/22, Nr LII/505/22, Nr LII/506/22 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 listopada 2022 r. uchwaliła stawki podatkowe na 2023 rok. Dotyczą one: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych. Stawki podatkowe w porównaniu z 2022 r. nieznacznie wzrosły, nie przekraczając jednak stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat na 2023 rok ( M. P z 2022, poz. 731 ). Projekt Uchwały w sprawie podatku od nieruchomości przed podjęciem został przesłany celem wyrażenia stanowiska dotyczącego przejrzystości zasad udzielania pomocy do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie. UOKIK nie wniósł uwag do projektu.

W uchwale są zastosowane preferencyjne stawki od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej, a także od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w wyżej wymienionych zakresach.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2023 r. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 r. ( M.P. z 2022 r., poz. 995).

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA W 2023 ROKU

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,96 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych :

5,79 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

0,36 zł od 1 m2 powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2021 r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego :

3,81 zł od 1 m2 powierzchni,

2. Od budynków mieszkalnych lub ich części

0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

25,20 zł od m2 powierzchni użytkowej

z zastrzeżeniem, że:
a) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej

20,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD

15,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

13,47 zł od  1 m2 powierzchni użytkowej

5. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

6. Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

z zastrzeżeniem, że od :

a) garaży i budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

7,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) stajni, stodół, – związanych z produkcją rolną położonych na gruntach, które nie stanowią gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym

4,30 zł od m2 powierzchni użytkowej

7. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Ponadto, Uchwałą NR VIV/151/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zatwierdzono zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe, która na mocy  Uchwały zmieniającej  Nr XXVI/281/20  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  z dnia 26 listopada 2020 r.,  obowiązuje   do 31 grudnia 2023 roku.

Obowiązuje również uchwała Nr XXIII/326/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zwolnień się z podatku od nieruchomości obejmująca:

a) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu,

b) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem (dr), stanowiące  dojazd  do gruntów gospodarstw rolnych,

c) budynki lub ich części oraz grunty w zakresie pomocy społecznej zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

W/w zwolnienia, nie obejmują gruntów, budynków  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2023 r. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów  będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wyniosła  74,05 zł za 1 dt.

Średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2023  r. została obniżona z kwoty 74,05 zł. za 1 dt do kwoty 65,00 zł. za 1 dt.

Stawki podatku od środków transportowych na 2023  r. zostały podwyższone o około 11,8 % w stosunku do 2022 r.  we wszystkich  kategoriach przedmiotów opodatkowania.

Stawki nie mogą być niższe niż ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. z dnia 12 października 2022 r., ( M.P. z 2022 r., poz. 1001 ), oraz nie mogą przekraczać maksymalnych stawek na 2023 rok ustalonych, przez Ministra Finansów ogłoszonych 28 lipca 2022 r. ( M P z 2022 r. , poz. 731 ).

Uchwały wchodzą w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2023 r.