Jeszcze tyko do 30 listopada br. można składać wnioski w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Dobry start”. Wnioski składane po tym terminie  nie będą rozpatrywane, co oznacza także brak możliwości otrzymania środków finansowych. Świadczenie “Dobry Start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku wszystkim dzieciom, które we wrześniu rozpoczęły rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko niezależnie od dochodu.  Nie otrzymują go dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Na terenie  gminy Dąbrowa Tarnowska program „Dobry start” realizowany jest przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Kościuszki 15A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – w przypadku świadczenia dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą. W tych instytucjach można osobiście składać wnioski.
Wnioski można składać także w formie elektronicznej, online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Uwaga! Wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

ZpxirHesllHs11WilQgrafy Dobry Sart 01 Wnioski o świadczenia Dobry start można składać tylko do 30 listopada