Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie wystąpił do Rady Miasta w Dąbrowie Tarnowskiej o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie na kadencję 2016-2019. Z uwagi na niewystarczającą obecnie liczbę ławników zachodzi potrzeba przeprowadzenia naboru uzupełniającego (art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych(Dz. U. z 2015r. poz. 133). Zadanie to spada na gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Kolegium Sądu Okręgowe w Tarnowie na podstawie art. 161 & 2 cyt. ustawy ustaliło następujące ilości ławników do wybrania przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej:
– 1 osoba do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy.

Stosownie do art. 161 § 1 uprawnione podmioty tj. prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, mogą dokonać zgłoszenia kandydatów na ławników osoby spełniające wymogi
art. 158 § 1 w/w ustawy. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. nr 121, poz. 693),
do której dołącza się następujące dokumenty:

–  informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
– oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
– dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
(Dz. U. poz. 212).

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:
– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (art. 162 § 3 usp) – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
– imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli (art. 162 § 4 usp). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 usp).

Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 usp).
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie  (art. 162 § 7 i § 8 usp).

Zgłoszeń należy dokonywać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej (pokój 20)
w  terminie do 31 marca 2015r.
Uwzględniając potrzebę szybkiego przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników Sąd Okręgowy w Tarnowie wyznaczył je najpóźniej na maj 2016 r. Następnie do dnia 31 maja 2016 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z właściwymi dokumentami. Do dnia 30 czerwca 2016 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników oraz wydaje legitymację.

Załączniki:
Karta zgloszenia kandydata na lawnika
Oswiadczenie_przestepstwo_scigane_z_oskarzenia_publicznego
Oswiadczenie_wladza_rodzicielska

SR tarnow Wybory uzupełniające ławników wybranych na lata 2016 2019 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie