Przypominamy, że Prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie wystąpił do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej na kadencję 2020-2023. Z uwagi na niewystarczającą obecnie liczbę ławników zachodzi potrzeba przeprowadzenia naboru uzupełniającego (art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych). Zadanie to spoczywa na gminach jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie na podstawie art. 161 § 2 cyt. ustawy ustaliło następujące ilości ławników do wybrania przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej:
– 2 osoby do orzekania w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawach rodzinnych.

Ławnik – niezawodowy członek składu orzekającego sądu, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. Ławnik uczestniczy w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji (chyba, że ustawy stanowią inaczej) oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

 Ławnikiem może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończyła 30 lat;
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczyła 70 lat;
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązku ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub sednie branżowe.

Ławnikiem nie może zostać:

 1. osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokat i aplikant adwokacki;
 5. radca prawny i aplikant radcowski;
 6. duchowny;
 7. żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusz Służby Więziennej;
 9. radny gminy, powiatu i województwa.

Procedura zgłoszenia kandydata na ławnika

Ławnik może orzekać tylko w jednym sądzie. Kandydat na ławnika powinien być zatrudniony, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać, co najmniej od roku na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska.

Kandydaturę zgłosić mogą:

 1. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 2. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na stałe na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Do karty zgłoszeniowej ławnika, złożonej przez obywateli, dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z co najmniej 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenie kandydata na ławnika odbywa się poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, do której należy dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego uzyskaną przez zgłaszaną osobę, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia; w uzasadnieniu należy powołać przepis art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych celem zwolnienia od kosztów z tytułu wydania informacji z Krajowego Rejestru Karnego; do formularza należy dołączyć oświadczenie osoby zgłaszającej oświadczenie osoby zgłaszającej (wpisanej w części c pkt 2 karty zgłoszenia kandydata na ławnika) o zgłoszeniu osoby występującej o zaświadczenie jako kandydata na ławnika;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
 4. oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia;
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wstawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 6. dwie aktualne fotografie, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Miejsce składania zgłoszeń

Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – dziennik podawczy – pokój nr 20 ( I piętro)

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej – nr tel. 14 642 27 75 wew. 108

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej