W dniu 10 marca 2020 r. odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Tematyka sesji dotyczyła w szczególności zmiany zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Zagadnienia te wzbudzały wiele kontrowersji wśród radnych, niemniej jednak po wypracowaniu stanowisk na komisjach Rada podjęła stosowne uchwały uchwały.

Były to uchwały:
– w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska,
-w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  oraz ustalenia  wysokości tej opłaty.  Od 1 kwietnia 2020 r. miesięczna stawka  opłaty za gospodarowanie  odpadami  na jednego mieszkańca  wynosić będzie 27, 00 zł, przy czym właściciele  nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi  kompostującymi  bioodpady  w przydomowym kompostowniku, będą  płacić  25,00 zł od jednego mieszkańca.
-w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu  świadczonych usług  w zakresie odbierania odpadów od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów  komunalnych odbieranych  od właściciela  nieruchomości, częstotliwość odbierania  odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego  zbierania odpadów komunalnych,
-w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska,
– w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości,  na których zamieszkują  mieszkańcy  w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

DSC 0257 XIX sesja Rady  Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0262 XIX sesja Rady  Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0267 XIX sesja Rady  Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0268 XIX sesja Rady  Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0270 XIX sesja Rady  Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Radni podjęli również uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2020-2028 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2020 obejmującej w szczególności zwiększenie  wydatków budżetowych z przeznaczeniem na kluby seniora+.  Radni podjęli  także uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego  na dofinansowanie  następujących zadań:
–  „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1321 K Dąbrowa Tarnowska – Sutków  w miejscowości Gruszów  Mały koniec chodnika od miasta w kierunku Gruszowa Wielkiego”,
–  „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1321 K Dąbrowa Tarnowska – Sutków  w miejscowości Gruszów Wielki”,
– „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323 K  Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w m. Lipiny”,
– „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1328 K Dąbrowa Tarnowska – Smyków  w miejscowości Szarwark”.

DSC 0278 XIX sesja Rady  Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0280 XIX sesja Rady  Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej DSC 0281 XIX sesja Rady  Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

 Na tej sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej           w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach instrumentu finansowego – ”Pożyczka na rewitalizację” na zadanie  inwestycyjne pn. „Stworzenie  Centrum Inicjatyw  Społecznych w ramach działalności  Centrum  Kulturalno – Społecznego w Morzychnie”. Rada przyjęła  program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic i obrębów geodezyjnych Laskówka Chorąska i Żelazówka oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki Nr 1575/1 położonej w Smęgorzowie.

Rada zapoznała się  dokumentami takimi jak:
1)   Analiza ekonomiczna i organizacyjna funkcjonowania szkół, przedszkoli i żłobka  prowadzonych i dotowanych  przez  Gminę Dąbrowa Tarnowska za rok 2019.
2)  Roczne sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie  oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  na lata 2016-2020 Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2019 r.
3)  Sprawozdanie z działalności  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej za 2019 r.
4) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dąbrowa Tarnowska na lata 2019-2021
5) Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Miasta i Gminy Dąbrowy Tarnowskiej na lata 2014-2020.

Zgodnie z porządkiem obrad i Sołtysi oraz Przewodniczący Rad Osiedli w Dąbrowie Tarnowskiej złożyli sprawozdania ze swojej działalności w 2019 r. Sprawozdanie z działalności Rady oraz Przewodniczących Komisji za ubiegły rok zostało również złożone przez Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji. W  ubiegłym roku odbyło się  12 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 150 uchwał, w tym 52 uchwały  stanowiące  prawo miejscowe. Na sesjach radni zgłaszali wnioski i interpelacje – w 2019 r. zarejestrowano 83 pisma. Radni  pracowali  także na posiedzeniach  komisji Rady Miejskiej oraz klubach. W 2019 r. odbyło się łącznie 51 posiedzeń Komisji, w tym posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Nazewnictwa  Ulic i Placów.

DSC 0284 XIX sesja Rady  Miejskiej w Dąbrowie TarnowskiejW końcowej części sesji  radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji  i organizacji.

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.
Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Inspektor ds. Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej