We wtorek 29 maja 2018 r. odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej. Wiodącym tematem sesji było rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.
Na wstępie Burmistrz Krzysztof Kaczmarski omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 r. Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił opinię Komisji dotyczącą sprawozdania. Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Buśko  przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 r. Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

Zgodnie z procedurą Wiceprzewodnicząca Rady Bogusława Serwicka odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie  na temat w/w sprawozdania. Później radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 r. – głosami za – 18, wstrzymujący się – 1, przeciw – 0. Takim samym wynikiem głosowania radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2017 r.

Na sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018-2024 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska obejmującej w szczególności zwiększenie wydatków budżetowych m.in. na koszty związane z opracowaniem projektu rozbudowy Przedszkola w Nieczajnie Górnej, na rozbudowę kotłowni w budynku Dąbrowskiego Domu Kultury, na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Nieczajnie Górnej, w Laskówce Chorąskiej oraz utwardzenie drogi transportu rolnego w Smęgorzowie, na budowę  budynku garażowego dla samochodu strażackiego w Laskówce Chorąskiej oraz opracowanie projektów i dobudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta.

Podejmując uchwałę w sprawie powierzenia Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie  z obiektu  użyteczności publicznej – basenu odkrytego w Dąbrowie Tarnowskiej Rada udzieliła upoważnienia Burmistrzowi na unormowanie spraw związanych z odpłatnością w/w obiektu.

Na mocy uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Gminy Dąbrowa Tarnowska i ustalenia ich przebiegu Rada uzupełniła pod względem formalnym sieć dróg gminnych służących miejscowym potrzebom o ul. Legionistów, ul. Gen. Józefa Hallera oraz drogę  w Gruszowie Małym „Zagrody”.

W związku ze zmianą przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska oraz uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Rada podjęła także uchwałę intencyjną w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smęgorzowie.

Ponadto, Rada podjęła uchwałę  sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działek Nr 339/13 i 339/11 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego położonego na Oś. Kościuszki 5 w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z bonifikatą od ustalonej  ceny zakupu tego lokalu.

Miłym akcentem sesji  było wręczenie Przewodniczącemu Rady Jackowi Saratowi oraz Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej przez Dyrektora Dąbrowskiego Domu Kultury Pawła Chojnowskiego podziękowań od Jurka Owsiaka  i Fundacji WOŚP za  okazane wsparcie.
W końcowej części sesji radni zajęli się problemami zawartymi w pismach, które wpłynęły  do tut. Rady w ostatnim czasie od mieszkańców naszej Gminy oraz różnych instytucji .

Z treścią wszystkich uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji  Publicznej.   
Izabela Pintatara – Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej