W dniu 26 czerwca 2018 r. odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Jacek Sarat – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Miłym akcentem sesji było wręczenie przez Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego uzdolnionym uczniom stypendiów za osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji radni złożyli szereg wniosków, pytań i interpelacji dotyczących bieżących spraw miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.

Zgodnie z porządkiem obrad radni podjęli uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2018-2024 oraz w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska obejmującej w szczególności: zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 100 000 zł – dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program rozwoju małej infrastruktury – budowę „Otwartych stref aktywności” oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę: 170 000 zł. na koszty związane z termomodernizacją budynku Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Sutkowie, kwotę 80 000 zł. – koszty związane w wykonaniem windy w Przedszkolu Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu „Wzbogacanie oferty miejskich przedszkoli”, kwotę 300 000 zł – dotacja celowa dla Dąbrowskiego Domu Kultury na koszty związane z modernizacją DDK, kwotę 324 000 zł. – koszty związane z budową dwóch obiektów sportowo – rekreacyjnych w ramach programu „Otwarte Strefy Aktywności”

Rada dokonała zmiany uchwały nr XXXIV/485/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej dla uzdolnionych dzieci i młodzieży rozszerzając katalog osiągnięć upoważniających do skorzystania ze stypendium.

Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska w rejonie ulic: Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej i Grunwaldzkiej oraz przyjęła w formie uchwały aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dąbrowa Tarnowska

Następnie radni podjęli szereg uchwał o charakterze majątkowym:

  • w sprawie wrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości działek położonych w Żelazówce, obręb Żelazówka do zasobów mienia komunalnego na poszerzenie drogi gminnej w Żelazówce,
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 2083/1 położonej w Szarwarku,
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki Nr 2083/2 położonej w Szarwarku,
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działek Nr 1029/7, 1029/8, 1030/12, 1030/15, 1032/14, 1032/2 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica,
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działek Nr 1863/2 i 1864/4 położonych w Nieczajnie Górnej, obręb Nieczajna,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/469/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości,
  • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia komunalnego służebnością przesyłu – działki Nr 996 położonej w Nieczajnie Górnej.

W końcowej części sesji radni zajęli się problemami, zawartymi w pismach, które wpłynęły w ostatnim czasie do tut. Rady Miejskiej od mieszkańców oraz różnych instytucji i organizacji.

Z treścią w/w uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Opracowała:
Izabela Pintatara – Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej